Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1744
Title: Предмет службового права: деякі аспекти сучасного розуміння
Other Titles: Subject of civil service law: some aspects of modern understanding
Authors: Припутень, Д.С.
Prvputen, D.S.
Keywords: службове право
дефініція
публічно-службові відносини
службово-трудові відносини
публічна служба
предмет
civil sen-ice law
definition
public-service relations
service-labour relations
public service
subject
Issue Date: 2018
Publisher: Херсонський державний університет
Citation: Припутень Д.М. Предмет службового права: деякі аспекти сучасного розуміння / Д.М. Припутень // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2018. - № 3. - Т. 2. - С. 71-77
Abstract: У стаття аналізується доктринальне розуміння предмета службового права, визначається важливість чіткого розуміння предмета правового регулювання для усвідомлення ролі і значення службового права в умовах сьогодення. Автором наводиться наявне визначення предмета службового права у сучасній адміністративно-правовій науці, виокремлюються тенденції - визначення через перерахування ознак публічної служби, визначення через перерахування видів публічної служби. Обґрунтовується доціль¬ність використання підходу, безпосередньо пов'язаного із перерахуванням ознак публічної служби. Автор визначає, шо базовою правовою категорією для формулювання предмета службового права є публічна служба, яку пропонується розглядати як публічну, постійну, професійну діяльність осіб, які обіймають посади у пуолічних інституціях, діяльність яких спрямована на реалізацію публічно-влад-них повноважень для забезпечення реалізації та захисту публічних інтересів. Анатіз наявних наукових підходів до розуміння публічної служби дав змогу виокремити її ознаки, різновиди. Обґрунтовується, шо політична служба є різновидом публічної служби, шо входить до змісту останньої поряд із державною службою в органах місцевого самоврядування, патронатною і т. ін. Аналізується специфіка співвідношення публгчно-службових та службово-трудових відносин і обґрунтовується висновок про те, шо предметом регулювання службового права є публічно-службові відносини, шо зумовлене публічно-правовою природою публічної служби. Автор зазначає, шо на відміну від багатоманіття підходів до розуміння публічної служби, яке існує у правовій науці, у законодавстві є офіційна дефініція, шо і вплинуло на уніфікацію правозастосовної діяльності шодо визначення публічної служби. У статті аналізується положення чинного законодавства та правові позиції судів шодо визначення публічної служби, здійснюється їх порівняння із доктринальним визначенням публічної служби. Автор формулює своє визначення публічної служби як базової категорії для розуміння предмета службового права. Формулюється авторське визначення предмета службового права як суспільних відносин, які настають з приводу виникнення, зміни та під час припинення публічної служби.
The article analyses a doctrinal understanding of the subject of civil service law, identifies the importance of a clear understanding of the subject of legal regulation for comprehension of a role of civil service law under current conditions. The author provides the existing definitions of the subject of civil service law m modern administrative-legal science, distinguishes the trends - definition through enumeration of elements of civil service law, definition through enumeration of types of civil service law. It is substantiated the expediency to use an approach directly connected with the enumeration of elements of civil service law. The author defines that a basic legal category for the formulation of the subject of civil service law is the public service, which is proposed to be considered as public, permanent, professional activity of persons who hold posts in public institutions, whose activity is aimed at implementing public-authoritative powers to ensure the implementation and protection of public interests. Analysis of the available scientific approaches to the understanding of the public service allows identify its elements, variants. It is justified that the political service is a kind oFpublic service, which forms is a part of the content of the latter along with civil sendee in local self-government au¬thorities, patronage sendee. The specifics of the relation of public-civil and civil-labour relations are analyzed, and the conclusion is that the subject of regulation of civil service law is public-service relations, which is conditioned by the public-law nature of the public sendee. The author stresses that in contrast with the var¬iety of approaches to understanding of public sendee that exists in legal science, the legislation lias an official definition which influenced harmonization of law-enforcement activity on the definition of public sendee. The article analyzes the provision of the current legislation and legal positions of the courts regarding the definition of public sendee, compares them with the doctrinal definition" ofpublic sendee. The author formulates his own definition ofpublic sendee as a basic category for understanding the subject of public sendee law. The author's definition of the subject ofpublic sendee law as social relationships that arise due to the emergence, change and termination of the public service is formulated.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1744
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Припутень Д.С.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18 Припутень.pdf225,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.