Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6581
Title: Особливості притягнення водіїв до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП в контексті пошкодження складової об’єктів дорожнього сервісу: проблеми та шляхи вирішення
Other Titles: Features of bringing drivers to administrative responsibility under art. 124 of the Code of Ukraine of Administrative offences in the context of damage of a component of road service objects: problems and solutions
Authors: Молчанов, Р.Ю.
Шевяков, М.О.
Molchanov, R.Yu.
Shevyakov, M.O.
Keywords: об’єкти дорожнього сервісу
постанова суду
автозаправна станція
транспортний засіб
водій
road service objects
gas station
vehicle
driver
judgement
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Молчанов Р.Ю. Особливості притягнення водіїв до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП в контексті пошкодження складової об’єктів дорожнього сервісу: проблеми та шляхи вирішення / Р.Ю.Молчанов, М.О.Шевяков // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110). – С. 138-143
Series/Report no.: DOI 10.31733/2078-3566-2021-1-138-143;
Abstract: Динамічний розвиток суспільних відносин, зокрема на транспорті, вимагає негайних та вчасних нормативно-правових удосконалень. Це необхідно перш за все для недопущення порушення правоохоронними органами Конституції та законів України в процесі правозастосовної діяльності. Досить часто судді через нормативну неврегульованість аспектів суспільних відносин застосовують наявні в законодавчій базі норми права, які за певних безпрецедентних обставин справи не підлягають застосуванню, хоча є, на перший погляд, правильними. Наявні прогалини в нормативно-правових актах порушують основоположні принципи відповідальності винуватих осіб, зокрема перестає діяти принцип «невідворотності покарання», що є началом формування в суспільстві нігілістичних настроїв, стереотипів аномії. У цій роботі розглянуто факти недотримання судами завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, головним із яких є недотримання вирішення справи чітко відповідно до закону, а також шляхи вирішення цієї проблеми. Проаналізувавши ситуації щодо відриву (пошкодження) заправного пістолета на автозаправній станції водіями транспортних засобів через життєві фактори (неуважність, квапливість та ін.), ми виявили вади в правозастосовній діяльності поліцейських, які на місці пригоди кваліфікують дії винуватця як дорожньо-транспортну пригоду. Після процесуального оформлення цього делікту матеріали адміністративної справи, за підвідомчістю, направляються на розгляд до суду першої інстанції, де судді, неправильно оперуючи правилами чинного законодавства, помилково застосовують норми матеріального права та порушують процесуальну норму. Наслідком цього є порушення основоположного принципу «верховенства права», положення якого закріплені в ст. 8 Конституції України.
Description: The dynamic development of social relationships, in particular on transport, requires immediate and timely regulatory and legal improvements. First of all, it is necessary to prevent violation of the Constitution by law enforcement agencies and laws of Ukraine in the process of law enforcement. Very often the representatives of Themis, due to the normative unregulated aspects of public relations, apply the existing legal norms of the law, which in certain unprecedented circumstances of the case are not applicable, although they are, at first glance, true. Existing gaps in regulations violate the fundamental principles of responsibility of the perpetrators in particular, the principle of "inevitability of punishment", which is the beginning of the formation in society of nihilistic sentiments, stereotypes of anomie. In this work, we will consider the facts of non-compliance by courts with the task of proceedings in cases of administrative offenses in the field of road safety the central of which is non-compliance with the resolution of the case in strict accordance with the law, and also the ways to resolve this issue. Making detailed analysis of situations regarding breakaway (damage) of the refueling pistol at the gas station by drivers of vehicles due to the vital factors (inattention, haste, etc.) we find out the defects in law enforcement activities of police officers who at the scene of the accident qualify the actions of the perpetrator as a traffic accident. After the procedural registration of this delict, the materials of the administrative case, according to the jurisdiction, are sent for consideration to the court of first instance, where judges incorrectly operate the rules of applicable law, erroneously apply substantive law and violate procedural rules. The consequence of this is a violation of the fundamental principle of "rule of law", the provisions of which are enshrined in in Art. 8 of the Constitution of Ukraine.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6581
Appears in Collections:Молчанов Р.Ю.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Шевяков М.О.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf351,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.