Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9081
Title: Peculiarities of economic crimes in the banking sphere
Other Titles: Економічні злочини в банківській сфері
Authors: Rybalchenko, L.
Kosychenko, O.
Ohrimenco, S.
Рибальченко, Л.
Косиченко, О.
Охрімєнко, С.
Citation: Rybalchenko L. Peculiarities of economic crimes in the banking sphere / L. Rybalchenko, O. Kosychenko, S. Ohrimenco // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 490-496
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: економічні злочини
банківська діяльність
тіньова економіка
шахрайство на підприємствах
рівень злочинності
economic crimes
banking activity
shadow economy
fraud at the enterprise
crime rate
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-490-496;
Abstract: У статті досліджено економічні злочини, які відбуваються в банківській діяльності. Виконано порівняння рівня злочинності країн світу за останні три роки. Показано наслідки шахрайства на вітчизняних підприємствах та у розвинутих країнах з високим рівнем економіки. Рівень корпоративних шахрайств зростає, бо рівень розкриття таких злочинів дуже низький і їх важко ідентифікувати. Доволі часто корпоративні шахрайства відбуваються на великих підприємствах, де збитки від злочинної діяльності є значними. Шахрайство становить проблеми для усіх підприємств та організації через проведення злочинних маніпуляцій із грошовими коштами, які виводяться за межі держави. Визначено, що банківська діяльність найчастіше потерпає від економічних злочинних дій шахраїв, які використовують протиправні схеми для здійснення платежів через декілька країн, при чому, такі кошти вже не повертаються у країну. Формування системи безпеки банківських установ щороку набуває особливої уваги та значущості на усіх рівнях розвитку економіки держави. Зростання економічної злочинності в банківській діяльності впливає на підвищення рівня ризиків. Для створення дієвих стратегічних підходів та напрямів щодо забезпечення надійного рівня захисту і безпеки банківських установ необхідно проведення моніторингу забезпечення безпеки в банківській сфері. Досліджено, що значна частка економічних злочинів відбувається в банківській сфері. Тому для ефективної боротьби із злочинами, необхідно створювати відповідні заходи щодо виявлення чинників, які сприяють вчиненню економічних злочинів. До найбільш вагомих чинників прояву економічних злочинів є недосконалість існуючої нормативно-правової та законодавчої бази, що регулює банківську діяльність, криміногенна ситуація у фінансовій сфері, незадовільний контроль за діяльністю комерційних банків Національного банку України, неналежний контроль за станом міжбанківських розрахунків призвело до зловмисного використання платіжних документів для шахрайських дій, вчинення численних корисливих злочинів шляхом порушення чинного законодавства та відомчих нормативних актів, які регламентують діяльність банківської системи та низька кваліфікація фахівців.
Description: The article examines the economic crimes that occur in banking. A comparison of the crime rate in the world over the past three years. The consequences of fraud at domestic enterprises and in developed countries with a high level of economy are shown. The level of corporate fraud is rising because the level of detection of such crimes is very low and difficult to identify. Quite often, corporate fraud occurs in large enterprises, where the losses from criminal activity are significant. Fraud is a problem for all businesses and organizations through the criminal manipulation of money that is taken outside the state. It has been determined that banking most often suffers from the economic criminal actions of fraudsters who use illegal schemes to make payments through several countries, and such funds are no longer returned to the country. The formation of the security system of banking institutions annually acquires special attention and significance at all levels of economic development of the state. The growth of economic crime in banking affects the level of risk. In order to create effective strategic approaches and directions to ensure a reliable level of protection and security of banking institutions, it is necessary to monitor security in the banking sector.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9081
Appears in Collections:Косиченко О.О.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Рибальченко Л.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70.pdf1,56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.