Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9076
Title: Окремі аспекти здійснення кримінального провадження на підставі угод під час досудового розслідування
Other Titles: Certain aspects of criminal proceedings on the basis of agreements during the pre-trial investigation
Authors: Федченко, В.
Fedchenko, V.
Citation: Федченко В. Окремі аспекти здійснення кримінального провадження на підставі угод під час досудового розслідування / В. Федченко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 527-534
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: досудове розслідування
кримінальне провадження
угода про примирення
угода про визнання винуватості
потерпілий
підозрюваний
обвинувачений
прокурор
pre-trial investigation
criminal proceedings
conciliation agreement
plea agreement
victim
suspect
accused
prosecutor
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-527-534;
Abstract: У межах проведення досудового розслідування розглянуто питання щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод, як одного з різновидів особливих порядків щодо його проведення відповідно до визначених положеннями чинного кримінального процесуального законодавства процедур, та враховуючи засади рівності перед законом і судом. Доведено, що необхідність застосування угод в окремих кримінальних провадженнях під час здійснення досудового розслідування зумовлена, з одного боку, необхідністю створення додаткових гарантій з дотримання прав та свобод вказаних учасників кримінального провадження, а з іншого – дозволяє визначеним законодавцем учасникам кримінального провадження, за наявності дотримання особливих умов, піти на певний компроміс, примиритися, визнати свою винуватість, і як наслідок, надає змогу застосувати спрощене кримінальне провадження з одночасним узгодженням учасниками угоди питань щодо міри покарання. Визначено дефініцію угоди в кримінальному провадженні. Акцентовано на тому, що в основі укладання угод, як правило, покладено можливість учасників однієї сторони запропонувати учасникам іншої сторони укласти певні домовленості та їх прийняти, але на взаємовигідних умовах. Доведено та додатково аргументовано необхідність закріплення в КПК України норми, яка б регламентувала порядок складання відповідного процесуального документа з дотриманням усіх процесуальних форми з питань відображення у такому документі намірів сторони захисту в особі підозрюваного чи обвинуваченого на укладання відповідної угоди.
Description: The pre-trial investigation considered the issue of criminal proceedings on the basis of agreements, as one of the types of special procedures for its conduct in accordance with the provisions of current criminal procedure legislation, and taking into account the principles of equality before the law and the courts. It is proved that the need to apply agreements in certain criminal proceedings during the pre-trial investigation is due on the one hand to the need to create additional guarantees for the rights and freedoms of these participants in criminal proceedings, and on the other, allows certain participants in criminal proceedings, subject to special conditions, to reach a compromise, reconcile, admit their guilt, and as a result allows to apply simplified criminal proceedings while agreeing on the parties to the agreement on punishment. The definition of the agreement in criminal proceedings is defined. Emphasis is placed on the fact that the conclusion of agreements is usually based on the possibility of participants of one party to offer participants of the other party to conclude certain agreements, and accept them, but on mutually beneficial terms. The necessity of enshrining in the CPC of Ukraine a norm regulating the procedure for drawing up the relevant procedural document in compliance with all procedural forms on reflecting in such a document the intentions of the defense party in the person of a suspect or accused to enter into a relevant agreement.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9076
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Федченко В.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75.pdf908,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.