Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9041
Title: Analysis of the factors influencing the results of cadets’ practical shooting exercises and methods of their improvement in comparison with foreign experience
Other Titles: Аналіз факторів, які впливають на результати виконання курсантами практичних вправ зі стрільби та методи їх покращення у порівнянні з закордонним досвідом
Authors: Kaznacheyev, D.
Volkov, Y.
Казначеєв, Д.
Волков, Ю.
Keywords: вогнева підготовка
заклади вищої освіти
курсанти
вогнепальна зброя
стрес
результати стрільби
інтерактивні методи
імітаційний полігон
fire training
higher education institutions
cadets
firearms
stress
shooting results
interactive methods
simulation range
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Kaznacheyev D. Analysis of the factors influencing the results of cadets’ practical shooting exercises and methods of their improvement in comparison with foreign experience / D. Kaznacheyev, Y. Volkov // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 638-642
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-638-642;
Abstract: У даній статті досліджуються фактори, які впливають на результати виконання практичних прав зі стрільби курсантами. Висвітлено основні психологічні проблеми, які створюють бар’єр для якісного виконання практичних вправ зі стрільби. Проаналізовано вплив стресогенних факторів на результати стрільби курсантів. Наведено методи покращення результатів стрільби курсантів на прикладі запровадження нових методик, що пов’язані з використанням інноваційних технологій. Також проаналізовано закордонний досвід в частині проведення практичних занять з курсантами на предмет пристосування їх до правильного поводження зі зброєю та якісного виконання практичних вправ зі стрільби. Охарактеризовано основні методи покращення результатів практичної стрільби курсантів за допомогою створення ситуації, максимально наближеної до реальної. Висвітлено способи імітування таких ситуацій, до яких відносять: словесні, наочні, тренажерні, імітаційні та реальні. Зазначено особливості впровадження кожного способу окремо та в комплексі. Наведено позитивний досвід підготовки курсантів з вогневої підготовки зарубіжних країн, зокрема, США, на предмет проведення практичних занять з вогневої підготовки в спеціальнообладнаних приміщеннях та запровадження його в Україні, а саме використання лазерних пристосувань прицілювання та пейнтбольної зброї, як одних з основних методів покращення навичок поводження зі зброєю та підвищення якості результатів стрільби. Зазначено, що завдяки постійному впровадженню інноваційних технологій та методик створення максимально наближених до реальності ситуацій в практичні заняття з вогневої підготовки курсантів, надасть можливість покращити результати практичної вправи зі стрільби та значно зменшити психологічну напругу при отриманні зброї та подальшого поводження з нею протягом подальшої служби в територіальних підрозділах поліції.
Description: This article examines the factors that affect the results of the implementation of practical rights to shoot cadets. The main psychological problems that create a barrier to the quality of practical shooting exercises are highlighted. The influence of stressors on the results of cadets’ shooting is analyzed. Methods of improving the results of cadets’ shooting are presented on the example of introduction of new methods related to the use of innovative technologies. Foreign experience in conducting practical classes with cadets in order to adapt them to the proper handling of weapons and quality performance of practical shooting exercises is also analyzed. The main methods of improving the results of practical shooting of cadets by creating a situation as close as possible to the real one are described. There are ways to simulate such situations, which include: verbal, visual, training, simulation and real. The peculiarities of the implementation of each method separately and in a complex are indicated. It is noted that due to the constant introduction of innovative technologies and techniques to create situations as close as possible to reality in practical training of cadets, will improve the results of practical shooting exercises and significantly reduce the psychological stress of obtaining weapons and their subsequent use during further service in territorial police units.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9041
Appears in Collections:Волков Ю.М.
Казначеєв Д.Г.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92.pdf823,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.