Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8200
Title: Organized crime as a social system: characteristics and trends
Other Titles: Організована злочинність як соціальна система: характеристика та тенденції
Authors: Kramarenko, Y.
Крамаренко, Ю.
Keywords: organized crime
purposeful system
interaction
worldview
actors of influence
організована злочинність
цілеспрямована система
взаємодія
світогляд
субʼєкти впливу
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Kramarenko Yu. Organized crime as a social system: characteristics and trends / Y. Kramarenko // Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1 (1). – С. 104-116
Series/Report no.: DOI 10.31733/2786-491X-2021-104-116;
Abstract: In this article organized crime and organized criminal groups are considered as purposeful social systems with certain parameters. The articleʼs objective is to give a general description and determine the most typical trends in their activities. The actors of organized crime (criminal groups) in this paper are understood as stable hierarchical associations of several persons created in order to obtain personal and general profit illegally, while for managers of different levels this type of activity is the main form of employment. Organized crime is understood as the totality of criminal groups interacting among themselves, having a similar worldview, goals, tool, and ways to achieve them. Being part of the social system and self-compensating at the expense of members of society, organized crime is in a certain environment. The «environment» means a society as a whole, a set of individuals, social groups and actors of influence who have the ability to come into contact with each other directly or indirectly, exercising mutual influence. The actors of influence include: the state (government), interstate and international organizations, the church, corporations, the media, non-government public organizations. The features of organized crime are: 1) conspiracy, strict rules, hierarchical structure, which limits the behavior of individuals who form this system; 2) the lack of the concept of «ideal» in the category of results, whereupon strategic planning is not typical for it; 3) the worldview is focused on the seizure and forced exploitation of resources, technologies and non-entities and systems, violence, separation and opposition are supported; 4) the interaction of individuals within the system has the character of opposition and rivalry, a high probability of the emergence of an internal underground; 5) interaction with other main actors of influence is in the nature of opposition and rivalry; 6) the desire to discredit the government and create conflicts between governments and organizations or within them.
Description: У статті організована злочинність й організовані злочинні співтовариства розглядаються як цілеспрямовані соціальні системи, що мають певні параметри. Мета статті – дати загальну характеристику й визначити найбільш типові тенденції їх діяльності. Під субʼєктами організованої злочинності (злочинними співтовариствами) в роботі розуміються стійкі ієрархічні обʼєднання декількох осіб, створені з метою отримання особистого та спільного прибутку протиправним шляхом, при цьому для різного рівня керівників цих обʼєднань такий вид діяльності є основною формою зайнятості. Під організованою злочинністю розуміється сукупність взаємодіючих між собою злочинних співтовариств, що мають аналогічні світогляд, цілі, інструменти та способи їх досягнення. Будучи частиною суспільної системи й самовідтворюючись за рахунок членів суспільства, організована злочинність перебуває в певному оточенні. Під «оточенням» у статті мається на увазі суспільство в цілому, як сукупність індивідів, соціальних груп і субʼєктів впливу, які мають можливість стикатися один з одним прямо або опосередковано, здійснюючи взаємний вплив. До субʼєктів впливу відносяться: держава (уряд), міждержавні та міжнародні організації, церква (релігійні організації), корпорації, засоби масової інформації, недержавні громадські організації. До основних рис організованої злочинності можна віднести наступні: 1) конспіративний характер, суворі правила, ієрархічна побудова, що обмежує поведінку індивідів, які утворюють цю систему; 2) відсутність в категорії результатів діяльності системи поняття «ідеал», внаслідок чого для неї не є характерним стратегічне планування; 3) світогляд членів злочинних співтовариств, орієнтований на захоплення й примусову експлуатацію ресурсів, технологій та інших субʼєктів, що не належать до цього співтовариства, застосовуються та заохочуються з боку такої системи такі заходи, як насильство, поділ і протиставлення; 4) взаємодія індивідів всередині системи має характер опозиції й суперництва, висока ймовірність появи внутрішнього підпілля, яке з одного боку є причиною соціального напруження в системі, а з іншого може відігравати роль джерела самовідтворення; 5) взаємодія з іншими основними субʼєктами впливу має характер опозиції та суперництва; 6) прагнення злочинних співтовариств до дискредитації держави (органів влади) та створення конфліктів між державами й міжнародними організаціями або всередині них.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8200
Appears in Collections:Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1 (1)
Крамаренко Ю. М.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf416,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.