Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7357
Title: Психологія соціальної підтримки життєдіяльності жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи
Other Titles: Psychology of social support of lives of women in conditions of dynamic sociotechnical system
Authors: Шевяков, О.В.
Шрамко, І.А.
Sheviakov, O.V.
Shramko, I.A.
Keywords: cоціотехнічна система
комп’ютеризована діяльність
дисплейні відеоряди
користувачі
готовність
social system
computer activity
display video sets
users
readiness
Issue Date: 2020
Publisher: Херсонський державний університет
Citation: Шевяков О. В. Психологія соціальної підтримки життєдіяльності жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи / О. В. Шевяков, І. А. Шрамко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - 2020. - Вип. 1. - С. 168-173
Series/Report no.: DOI 10.32999/ksu2312-3206/2020-1-23;
Abstract: Метою статті є з’ясування особливостей соціальної підтримки життєдіяльності жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи управління природокористуванням. Методи. За допомогою методів електрокардіографії та електроокулографії виявлено зміну наростаючого стомлення під час роботи досліджуваних з дисплейними відеорядами автоматизованої соціотехнічної системи «Моніторинг природоохоронної діяльності». Обстежено 350 досліджуваних (оператори, фахівці, студенти, що мають навички роботи з комп’ютером) віком від 18 до 36 років (всі жінки) до, під час і після роботи з дисплейними відеорядами динамічної автоматизованої системи управління. Загальна тривалість діяльності за дисплеєм не перевищувала чотирьох годин безперервної роботи. Результати. Охарактеризовано форми, зміст і характер взаємодії і взаємовпливу компонентів динамічної соціотехнічної системи «людина – природа». Здійснено соціально-психологічний аналіз тенденцій розвитку такої соціотехнічної системи. В емпіричному дослідженні визначено особливості психологічної взаємодії жінок з дисплейними відеорядами. Розроблено концепцію соціальної підтримки їхньої життєдіяльності під час роботи з дисплейними відеорядами динамічної неперервної інформації. Висновки. Встановлено залежність рівня комп’ютерної готовності жінок і якості сприйняття ними інформації з різних форм подання. З’ясовано, що на якість сприйняття інформації впливає не тільки рівень комп’ютерної готовності, але й загальний час знайомства з комп’ютером, а також час, що проводиться за роботою на комп’ютері. З точки зору підсистеми відображально-моделюючої інформаційної активності проєктувальника підвищенню уваги до інформаційного повідомлення сприяє його техніко-естетична привабливість, що безпосередньо вливає на сприйняття користувача. Виявлено в тенденції позитивний взаємозв’язок між техніко-естетичною привабливістю і запам’ятовуваністю інформаційного повідомлення. Привабливіші в естетичному відношенні інформаційні повідомлення здатні викликати інтерес у користувача, найкращим чином виконуючи інформативну та інформаційну функції.
Description: The purpose of the article is to find out the peculiarities of social support for women’s life in the conditions of dynamic socio-tcchnical management system of nature management. Methods. Using the methods of electrocardiography, and e .cm.ocuogap'y revealed the change of increasing fatigue in the work of subjects with the display video senes of the automated sociotechnical system “Monitoring of environmental activity”. We surveyed 350 subjects (operators, specialists, students with computer skll's) aged18 to36 years (all women) before. during andі after the use °f the display automation systems of a dynamic automated control system. The total duration of the display activity did not exceed four hours of continuous operation. Results. The forms, content and nature of the interaction and interaction of the components of the dynamic human-nature socio-technical system are characterized. The socio-psychological analysis of the tendencies of the development of such socio-technrcal system is carried out. In the empirical study the features of psychological interaction of women with display video sets are identified. The concept of social support of their life activity at work with display video sets of dynamic continuous information is developed. Conclusions. Hie dependence of the level of computer, readiness of women and die quality of perception of information from different forms ofpresentation is established. It is found that the quality of perception of information is affected not only by the level of computer readiness, but also by the total time of acquaintance with the computer, as well as the time spent a work on the computer. From the pomtof view of tile subsystem of tile reflective-modeling information activity of the designer, its technical and aesthetic attractiveness contributes to increasing attention to the mfomiation message, which directly influences tile perception of tile user. A positive «nrelata between techno- aesthetic appeal and the rememberability of the information message has been identified. More aesthetically pleasing information messages are able to arouse interest in the user, best performing informative and informative functions.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7357
Appears in Collections:НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Шевяков О.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168.pdf366,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.