Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10347
Title: Electronic criminal proceedings: international experience of using information systems for algorithmization of criminal justic
Other Titles: Електронне кримінальне провадження: міжнародний досвід використання інформаційнихсистем алгоритмізації кримінальної юстиції
Authors: Antoniuk, O.
Антонюк, О.
Citation: Antoniuk O. Electronic criminal proceedings: international experience of using information systems for algorithmization of criminal justic / O. Antoniuk // Philosophy, Economics and Law Review. – 2022. – Volume 2, no. 1. – Р. 148-161
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: electronic criminal proceedings
digitalization of the criminal justice system
algorithmization of the electronic criminal proceedings
electronic systems of the bodies of the criminal justice system
електронне кримінальне судочинство
цифровізація системи кримінального судочинства
алгоритмізація електронного кримінального судочинства
електронні системи органів кримінальної юстиції
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2786-491X-2022-1-148-161;
Abstract: This article is aimed at studying and comparative analysis of international experience of using software and innovative technologies in the criminal justice sphere in certain countries as well as determining of the key causes of the imbalance between the development tendencies and implementation of such systems in Ukraine; ways and methods of submitting and accessing the information and evidence in electronic criminal justice system. The significance of this article is evident from the necessity of the comparative analysis of a positive and effective experience of the acting systems of informatization of the criminal justice system of different countries in order to resolve the issue of reforming the criminal justice system of Ukraine by means of creating an information system of pre-trial investigation – electronic criminal justice system in Ukraine with the purpose of improving the modern concept of the electronic component of the criminal justice system in order to realize the fundamental principles of a democratic society such as access to justice as one of the key principles of ensuring legislative rights and freedoms of a person in a democratic state. This research paper contains the analysis of the experience of the innovative technology functions in the electronic systems of the official bodies of the criminal justice system in the context of reviewing the application of various information programs based on the model and methods of receiving and saving information; performance analysis of the program’s strategic elements; comparison of the complex approach methods to implementing innovative processes of organization, application and control in the electronic criminal proceedings in different countries. Based on the research results, the main areas of focus have been established in order to implement the system of modern and effective electronic criminal proceedings in Ukraine.
metadata.dc.description.sponsorship: Ця стаття спрямована на вивчення та проведення порівняльного аналізу світового досвіду використання програмного забезпечення та інноваційних технологій у сфері кримінального судочинства в окремих країнах, а також визначення основних причиндисбалансу між тенденціями розвитку та впровадження таких систем в Україні; методи представлення та доступу до інформації та доказів в електронній системі кримінального правосуддя. Акутальність даної статті виходить з необхідності порівняльного аналізу позитивного та ефективного досвіду діючих систем інформатизації кримінально- виконавчої системи різних країн для вирішення питання реформування кримінально- виконавчої системи України засобами створення інформаційної системи досудового розслідування – електронної системи кримінального судочинства в Україні з метою вдосконалення сучасної концепції електронної складової системи кримінального судочинства. Це потрібно для реалізації таких основоположних принципів демократичного суспільства, як доступ до правосуддя (як один із ключових принципів законодавчого забезпечення прав) та свобод людини у демократичній державі. Дана наукова робота містить аналіз досвіду використання інноваційних технологій в електронних системах офіційних органів системи кримінальної юстиції у контексті розгляду застосування різноманітних інформаційних програм, що ґрунтуються на моделях та способах отримання та збереження інформації; аналіз ефективності стратегічних елементів програм; порівняння методів комплексного підходу до впровадження інноваційних процесів організації, застосування та контролю в електронному кримінальному судочинстві у різних країнах. За результатами дослідження встановлено основні напрямки для впровадження системи сучасного та ефективного електронного кримінального судочинства в Україні.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10347
Appears in Collections:Philosophy, Economics and Law Review. - 2022. - Volume 2, no. 1
Антонюк О.В.
ДОКТОРАНТИ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf1,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.