Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5396
Title: Удосконалення підходу до державного управління в сфері освіти України з урахуванням передового досвіду країн ЄС
Other Titles: Improvement of the approach to public administration in the education system of Ukraine, considering experience of EU countries
Authors: Сидоренко, Н.С.
Sydorenko, N.S.
Keywords: фінансове забезпечення
європейський досвід
пріоритетність
якість
розвиток людських ресурсів
financial support
European experience
priority
quality
human resources development
Issue Date: 2020
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Сидоренко Н. С. Удосконалення підходу до державного управління в сфері освіти України з урахуванням передового досвіду країн ЄС / Н. С. Сидоренко // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2020. – № 2 (70). – С. 139-143.
Abstract: У статті здійснено аналіз проблем розвитку галузі освіти в Україні, серед яких особливу увагу приділено питанням державного фінансування галузі. Установлено міру пріоритетності розвитку галузі освіти в Україні крізь призму її фінансового забезпечення. Визначено, що за підсумками 2019 року система освіти не входить до ключових пріоритетів державної підтримки, що віддзеркалюється часткою витрат на неї у структурі ВВП України в обсязі, меншому за аналогічні показники провідних країн ЄС. Зазначено, що недостатня увага уряду України до питання фінансування освіти, системних реформ, інвестування бюджетних коштів у якість людського капіталу через цю галузь призводить до загострення проблеми невідповідності рівня знань випускників закладів вищої освіти та недостатньої їх кореляції із актуальними потребами вітчизняного та європейського ринку праці. Така ситуація веде до зростання рівня безробіття серед молоді та, як наслідок, відтоку молоді закордон, що означає вимивання найпродуктивнішого людського капіталу з країни. У контексті порівняння української моделі державного управління галуззю освіти із моделями, прийнятими у країнах ЄС, які нині характеризуються, зокрема, високим рівнем державного фінансування поряд із приватним, а також орієнтацією на ринок праці в Україні, автором запропоновано забезпечити узгодження потреб внутрішнього ринку праці та діяльності закладів освіти, як професійно-технічної, так і вищої; оновити зміст і здійснювати контроль якості діяльності в сфері освіти; забезпечити прямий взаємозв’язок між заробітною платою працівників освіти і рівнем якості і результативності їх діяльності; забезпечити спрямування інвестицій держави у людський капітал через систему освіти. У статті наголошено, що належне регулювання та повноцінне фінансування освітньої сфери має виконувати функцію живлення та стимулювання розвитку системи освіти. Визначено, що за прикладом країн ЄС Україні також варто ширше використовувати різноманітні методи розвитку людський ресурсів при поєднанні форм ефективного навчання кадрів протягом життя та дієвої та прозорої системи мотивації кадрів освіти.
Description: The article analyses the problems of the education sector development in Ukraine. Special attention is paid to the issues of state financing of the educational sector. The level of priority in development of the education sector in Ukraine through the prism of its financial support has been studied. It is determined by the results of 2019, that the education system was not appeared among the key priorities of state support. This situation is reflected in the share of total budget expenditures in the GDP structure of Ukraine. This amount is significantly less than the similar indicators of the leading EU countries. It is noted by author that insufficient attention of the Government of Ukraine to the issue of financing education sphere, systemic reforms, investing budget funds in the quality of human capital through this sector leads to aggravation of the range of systemic problems. These are the low level of knowledge among graduates of higher education institutions, further insufficient correlation between the current needs of the domestic and European labour market. This situation leads to an increase in youth unemployment and, as a consequence, the outflow of young people abroad, which means the leaching of the most productive human capital from the country. Author compares the Ukrainian model of public administration in the education sector with the models adopted in the EU countries. EU models are characterised, in particular, by high levels of public funding along with private and labour market orientation in Ukraine. On the base of European experience the author offers approach to ensure that the needs of the internal labour market and activities could be harmonized with activity of Ukrainian educational institutions; update the content and provide control of the quality of educational activities; provide a direct correlation between the salaries of educators and the level of quality and effectiveness of their work; to ensure the public investing in human capital through the education system. The article emphasizes that the proper regulation and adequate financing of the educational sphere should serve the function of nourishing and stimulating the development of the education system. It is determined that, following the example of EU countries, Ukraine should also make greater use of various methods of human resources development in combining forms of effective lifelong learning and an effective and transparent system of education staff motivation.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5396
Appears in Collections:НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Сидоренко Н.С.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21с.pdf315,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.