Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6735
Title: Algorithms of actions of law enforcement officers in the investigation of mass riots
Other Titles: Алгоритми дій працівників правоохоронних органів при розслідуванні масових заворушень
Authors: Lisnyak, A.
Лісняк, А.
Citation: Lisnyak A. Algorithms of actions of law enforcement officers in the investigation of mass riots / A. Lisnyak // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 275-279
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Keywords: масові заворушення
організація
тактика
слідчі ситуації
слідчі (розшукові) дії
mass riots
organization
tactics
investigative situations
investigative (search) actions
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-275-279;
Abstract: Висвітлено особливості розслідування масових заворушень. Зазначається, що послідовність заходів під час здійснення будь-якої діяльності забезпечує її ефективність та можливість досягнення бажаного результату. Процес розслідування кримінальних правопорушень не є виключенням. Розслідування масових заворушень на початковому етапі кримінального провадження може мати певні складнощі організаційного та доказового характеру. Тому вказаний процес потребує певної алгоритмізації з огляду на умови сучасності та зміни законодавства. Наголошено, що типова слідча ситуація – це сукупність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні про злочин, інших обставин, що склалися в ході провадження слідчих дій, офіційно і неофіційно встановлених, можливо навіть у сукупності із загостренням суперечностей між учасниками, суб’єктами криміналістичної діяльності та іншими особами. Автором підтримується позиція, що врахування типового та індивідуального при розслідуванні кожного конкретного кримінального провадження робить цей процес більш ефективним. Роль і значення слідчих ситуацій обумовлені, перш за все, тим, що вони є моделлю для з’ясування невідомих елементів конкретної ситуації; їх виокремлення та врахування дозволяє під час практичної діяльності істотно економити час для визначення доцільності проведення тих або інших заходів при розслідуванні злочинів. У розроблених криміналістами типових вихідних слідчих ситуаціях окремих видів злочинів зосереджені дані, що дозволяють виробити наукові рекомендації з найбільш ефективного висунення загальних та окремих версій у ході слідчої діяльності. Тому типізація саме вихідних слідчих ситуацій є надзвичайно важливим завданням, що сприятиме розробці ефективних методик hозслідування масових заворушень, а також ефективній практичній діяльності із розслідування злочинів цього виду. На основі аналізу низки думок науковців та матеріалів кримінальних проваджень, науковцем визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування масових заворушень.
Description: Features of investigation of mass riots are covered. It is noted that the sequence of measures during the implementation of any activity ensures its effectiveness and the ability to achieve the desired result. It is emphasized that a typical investigative situation is a set of circumstances to be proved in criminal proceedings, other circumstances that have arisen during the investigation, officially and informally established, perhaps even in conjunction with the escalation of contradictions between the participants, the subjects of forensic activities and other persons. Based on the analysis of a number of opinions of scientists and materials of criminal proceedings, the scientist identified typical investigative situations of the initial stage of the investigation of mass riots.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6735
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
АСПІРАНТИ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf769,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.