Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6098
Title: Окремі питання формування моральних цінностей при підготовці фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності
Other Titles: Some issues of the formation of moral values in the training of specialists in the field of law and law enforcement activities
Authors: Крамаренко, Ю.М.
Kramarenko, Yu.M.
Citation: Крамаренко Ю. М. Окремі питання формування моральних цінностей при підготовці фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності / Ю. М. Крамаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4. – С.41-46
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Keywords: право
правоохоронна діяльність
мораль
формування моральних цінностей
методи навчання
law
law enforcement activities
morality
the formation of moral values
teaching methods
Series/Report no.: УДК 378.147;DOI: 10.31733/2078-3566-2020-4-41-46
Abstract: У статті приділено увагу питанням формування моральних цінностей під час навчання здобувачів вищої освіти зі спеціальності «право» та «правоохоронна діяльність». Сутність та мета вищої освіти передбачають формування не тільки інтелектуальної особи, що здатна опановувати нові знання, уміння та навички, а й виховання стійких моральних якостей особистості. Через особливості професійних повноважень та сферу діяльності формування моральних цінностей є визначальним для фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності. Сьогодні можна констатувати зменшення впливу закладів вищої освіти та викладачів на формування моральних цінностей здобувачів вищої освіти. Такі тенденції багато в чому залежать від соціально-економічних умов, в яких перебуває суспільство, та «лідерів думок», що превалюють на певний проміжок часу і в певних засобах комунікації, на які система вищої освіти має незначний вплив. Для того щоб залучити здобувачів вищої освіти до навчання та самовиховання, необхідним є «занурення» їх у теми, що їх цікавлять, або, принаймні, до тих тем, що мають для них значення. Запропоновано до використання у навчальному процесі методу дискусії у процедурі, що розроблена Р. Акоффом. Така процедура проведення дискусії дозволить не тільки формувати відповідні компетентності та знання предмета, а й виховувати стійкі моральні цінності та погляди.
Description: The article focuses on the formation of moral values during the training of applicants for higher education in the specialty "law" and "law enforcement activities". The essence and purpose of higher education envisage the formation of not only an intellectual personality capable of mastering new knowledge and mastering new skills and abilities, but also the upbringing of stable moral qualities. Due to the peculiarities of professional powers and the scope of activity for specialists in the field of law and law enforcement activities, the formation of moral values is decisive. Today, we can state a decrease in the influence of higher educational institutions and teachers on the formation of moral values of applicants for higher education. Such trends largely depend on the socioeconomic conditions in which society and “opinion leaders” who prevail for a certain period of time and in certain means of communication, on which the higher education system has little influence. In order to attract higher education seekers to study and self-education, it is necessary to "immerse" them in topics that interest, or at least in those topics that matter to them. The article proposes a discussion method for use in the educational process according to the procedure developed by R. Ackoff. Such a discussion procedure consists of six consecutive stages, during which the parties have the opportunity not only to understand each other, but also to study the problematic issue more deeply. Such a discussion procedure will allow not only to form the appropriate competence and knowledge of the subject, but also to bring up stable moral values and views.
URI: http://er.dduvs.in.ua/jspui/handle/123456789/6098
Appears in Collections:Крамаренко Ю. М.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (107)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf786,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.