Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6088
Title: Формы участия прокурора в гражданском процессе: сравнительная характеристика законодательства Республики Казахстан и Украины
Other Titles: Форми участі прокурора в цивільному процесі: порівняльна характеристика законодавства Республіки Казахстан та України.
Forms of a prosecutor’s participation in civil process: comparative characteristics of legislation of Republic of Kazakhstan and Ukraine
Authors: Алибеков, А.Е.
Юнина, М.П.
Алібєков, А.Є.
Юніна, М.П.
Alibekov, A.Ye.
Yunina, M.P.
Keywords: прокурор
правовий статус прокурора
цивільний процес
цивільне судочинство
форми участі
prosecutor
legal status of the prosecutor
civil process
civil proceedings
forms of participation
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Алибеков А.Е. Формы участия прокурора в гражданском процессе: сравнительная характеристика законодательства Республики Казахстан и Украины / А.Е. Алибеков, М.П. Юнина // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4. – С. 125-134
Series/Report no.: УДК 347.963;DOI: 10.31733/2078-3566-2020-4-125-134
Abstract: Комплексно досліджени форми участі прокурора в цивільному процесі за законодавством Республіки Казахстан та України. З урахуванням аналізу норм національного законодавства України та Республіки Казахстан, а також основних доктринальних підходів досліджено підстави та форми участі прокурора в цивільному судочинстві. При цьому була охарактеризована кожна з форм участі прокурора за законодавством обох країн та здійснена їх порівняльна характеристика. Під час дослідження встановлено, що представництво прокурором інтересів громадян та держави у суді можливе у формах та на підставах, встановлених законодавством. Законодавство Казахстану дозволяє брати участь прокурору в цивільному процесі в наступних формах: здійснення вищого нагляду за законністю судових актів, що набрали чинності; поводження із заявою (позовом); подання висновку та клопотання щодо судових актів, які не набрали чинності, вступ прокурора в процес у якості відповідача або третьої особи. Що стосується законодавства України, то формами участі прокурора в цивільному процесі є: звернення до суду з позовною заявою; участь у розгляді справ, провадження за якими розпочате як за позовом прокурора, так і за позовними заявами інших осіб; оскарження в апеляційному і касаційному порядку справ, що були розглянуті в суді першої інстанції; подання заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Результатом дослідження став висновок про те, що як в Казахстані, так і в Україні органи прокуратури відіграють значну роль у забезпеченні захисту законних прав та інтересів громадян і держави. Представництво інтересів громадян і держави прокурором у суді є найважливішою гарантією реалізації конституційного права на захист прав та інтересів усіх учасників правовідносин. У той же час участь прокурора в цивільному процесі з метою виконання представницької функції є швидше винятком і можлива тільки у випадках необхідності захисту громадських і державних інтересів за умови дотримання принципу рівності і змагальності сторін.
Description: In the article the authors gives comparative characteristics for various forms of prosecutor’s participation in civil proceedings of the Republic of Kazakhstan and Ukraine. A conclusion became a research result that both in Kazakhstan and in Ukraine the organs of office of public prosecutor play a considerable role providing of protection of legal rights and interests of citizens and state. A representative office of interests of citizens and state a public prosecutor in a court is by the major guarantee of realization of constitutional right of defence of rights and interests of all participants of legal relationships. It is set during research, that a representative office in a court is possible the public prosecutor of interests of citizens and state in forms and on the grounds set by a legislation. The legislation of Kazakhstan allows to participate to the public prosecutor in civil procedure in next forms: realization of higher supervision after legality of judicial acts that inured; behavior is with a statement (by a lawsuit); presentation of conclusion and solicitors in relation to judicial acts, that did not inure, entering of public prosecutor into a process in quality of defendant or third person. What touches the legislation of Ukraine, then the forms of participation of public prosecutor in civil procedure are: address to the court with the point of claim; participating in consideration of businesses, realization after that it is begun both on a lawsuit a public prosecutor and after the points of claim of other persons; an appeal is in the appellate and appeal order of businesses that were considered in a trial court; idea of statement about the judicial second thought in connection with new and by exceptional circumstances.
URI: http://er.dduvs.in.ua/jspui/handle/123456789/6088
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (107)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Юніна М.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf2,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.