Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5857
Title: Здійснення державного контролю у сфері публічних закупівель
Other Titles: Performance of state control in the field of public procurement
Authors: Костенко, О.
Ярошенко, А.
Kostenko, O.
Yaroshenko, A.
Keywords: публічні закупівлі
контролюючі органи
державний контроль
класифікація контролю
public procurement
regulatory authorities
state control
categorization of control
Issue Date: 2020
Publisher: Юридичне видавництво “Право України”
Citation: Костенко О. Здійснення державного контролю у сфері публічних закупівель / О. Костенко, А. Ярошенко // Право Украъни. - 2020. - № 10. - С. 171-183
Abstract: Нині у нашій державі продовжується формування та вдосконалення системи публічних закупівель. За останні п’ять років відбулися суттєві перетворення у законодавчому забезпеченні суспільних відносин, що пов’язані зі здійсненням закупівель товарів, робіт і послуг. Була підписана Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, прийнятий Закон України “Про публічні закупівлі”, вагомі зміни до якого набули чинності 19 квітня 2020 р. Проте, незважаючи на зазначені вище законодавчі зміни, аналіз стану публіч них закупівель в Україні, проведений Рахунковою палатою за останні роки, засвідчив, що правовідносини у цій сфері не відповідали принципам конкурентності та прозорості. У звіті за 2018 р. зазначено, що у 2017 р. система закупівель харак теризувалась як непродуктивна та нерезультативна. У 2019 р. також були виявлені суттєві недоліки системи публічних закупівель, зокрема щодо функціонування електронної система закупівель “ПРОЗОРРО” та низка інших. Метою статті є вдосконалення положень щодо класифікації та визначення сутності державного контролю у сфері публічних закупівель. За результатами дослідження пропонується розглядати контроль у сфері публічних закупівель як сукупність способів і методів організації впливу органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості, банків, міжнародних організацій на правовідносини, які виникають між замовни ком та учасниками під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що здійснюється з метою досягнення економії та ефективності витрачання коштів, а також запобігання вчиненню корупційних діянь і зловживань, за допомогою забезпечення дотримання законодавчих норм. У висновках наводиться класифікація контролю в сфері публічних закупівель залежно від ролі та повноважень суб’єкта контролю (контролюючого суб’єкта). Спеціальний контроль здійснюють органи, для яких цей вид діяльності є основним. До таких органів варто віднести – Державну аудиторську службу України, Антимонопольний комітет України, Рахункову палату, Державну казначейську службу України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Загальний контроль здійснюють суб’єкти, для яких сфера публічних закупівель не є основною, проте вони справляють суттєвий вплив на зазначені правовідносини. Суб’єктами є – Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Державна служба фінансового моніторингу України, органи прокуратури та правоохоронні органи. Опосередкований контроль здійснюється судом, громадськістю та Радою асоціації. Також надано класифікацію контролюючих органів у публічно-закупівельній сфері залежно від стадії, на якій відбувається контроль.
Description: At present, the establishment and improvement of the public procurement system continues in our country. Over the past five years, there have been significant changes in the legislative rules apply to relations related to the procurement of goods, works and services. An Association Agreement with the EU was signed, the Law on Public Procurement was adopted, and significant changes to it came into force on April 19, 2020. However, despite the above-mentioned legislative changes, the analysis of the state of public procurement in Ukraine conducted by the Accounting Chamber in recent years showed that legal relations in this area did not comply with the principles of competition and transparency. In the report for 2018, it is noted that in 2017 the procurement system was characterized as unproductive and ineffective. In 2019, significant shortcomings of the public procurement system were also revealed, in particular, regarding the functioning of the electronic procurement system “PROZORRO” and a number of others. The aim of this article is to improve the provisions of categorization and defining the essence of state control in the field of public procurement. According to the results of the study, it is proposed to define control in the field of public procurement as a set of ways and methods of organizing the influence of public authorities and local governments, society, banks, international organizations on legal relations between the buyer and participants in procurement of goods, works and services, which is carried out in order to achieve savings and efficiency of spending, as well as to prevent corruption and abuse, by ensuring compliance with legislation. The conclusions of the article provide a categorization of control in the field of public procurement depending on the role and powers of the subject of control (regulatory authorities): Special control is exercised by the bodies for which this type of activity is the main one. Such bodies include the State Audit Service of Ukraine, the Antimonopoly Committee of Ukraine, the Accounting Chamber, the State Treasury Service of Ukraine, and the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine. General control is exercised by entities for which the scope of public procurement is not the main one, but they have a significant impact on these legal relations. The subjects are the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the National Bank of Ukraine, the State Financial Monitoring Service of Ukraine, the prosecutor’s office, and law enforcement agencies. Indirect control is exercised by the court, the public, and the Association Council. Also, the categorization of regulatory authorities in the public procurement sphere depending on the stage at which the control takes place is carried out.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5857
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Ярошенко А.С.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf280,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.