Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3942
Title: Problems of institutional and legal support for overcoming structural imbalances in ukraine's development
Other Titles: Проблеми інституційно-правовового забезпечення подолання структурних дисбалансів розвитку України
Authors: Kalinichenko, Z.
Калініченко, З.Д.
Citation: Kalinichenko Z. Problems of institutional and legal support for overcoming structural imbalances in ukraine's development / Z. Kalinichenko // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 249-258
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Keywords: економічне зростання
дисбаланси
розвиток реального сектору
інструменти фінансово-монетарної політики
узгоджені пріоритети розвитку
structural imbalances
real sector development
financial and monetary policy instruments
institutional and legal measures
development priorities
Abstract: системою, що розвивається: структурна незбалансованість; керована, неринкова фінансово-онетарна політика; втрачання можливостей розвитку реального сектора економіки; управлінська неспроможність державно-владних інституцій. На високий рівень теоретичного узагальнення проблем в наукових публікація вказують фахівці, як на досягнення. Але дослідження різних аспектів структурної незбалансованості, взаємозв’язків між діями державно-владних інституцій з метою зменшити та вирівняти їх негативний прояв, залишаються актуальними та потребують додаткових наукових розробок. Автор розглядає перешкоди на шляху економічного зростання країн та пропонують їх класифікацію залежно від їх впливу, походження та функціонального змісту. Серед ризиків, що перешкоджають та створюють небезпеку, наводять саме такі, як слабкість державних інституцій, історично сформовану слабку соціальну структуру. Досліджується в працях учених діаметральна протилежність інтересів впливових соціальних груп, безвідповідальність, що пов’язана зі станом правової культури в суспільстві, нефаховість та прорахунки інститутів, що утримуються на державні кошти та повинні забезпечувати впровадження ринкових змін. Дослідження присвячене розробці концептуальних засад, принципів та підходів до моделювання систем економічного зростання в країнах з ринковою трансформацією. На базі проведеного аналізу репрезентативного масиву інформації розкривається взаємозв'язок між складовими, що створюють небезпеку економічному зростанню, сталому розвитку країн; доводиться їх повторюваність або типовість, що створює особливі умови для розробки механізмів запобігання перешкодам, загрозам, ризикам та методів управління ними. Автор, використовуючи методи діалектики, наукової абстракції та системного підходу, з’ясовують зв’язки та ланцюги зв’язків, що характеризують галузеву незбалансованість та макроекономічні диспропорції та ведуть до них. Підкреслюється, що відкритість економіки сприяє підвищенню її ефективності, мобільності та конкурентоспроможності. Однак, враховуючи незрілість ринкових відносин та кризовий стан економіки, входження країни в міжнародний ринок потребує особливої уваги. Відкриваючи економіку, потрібно підвищувати рівень захисту та вимагати ефективності від вітчизняного виробника, фінансів, банківської системи, стратегічних галузей та підприємств. Результати дослідження дозволили автору стверджувати, що наростаюча системна криза в соціально-політичній сфері держави мультиплікативно поширюється на систему забезпечення економічного зростання, яка втрачає свої функціональні можливості та потребує нових узгоджених та досконалих стратегічних пріоритетів розвитку та його інституційно-правового забезпечення, а також механізмів, інструментів та засобів трансформації ринкової системи.
Description: The article deals with the problems of ensuring economic growth in emerging market economies: structural imbalances; STATE-managed, non-market financial and monetary policy; loss of opportunities for the development of the real sector of the economy; administrative failure of state-owned institutions. Despite the significant amount and the high level of theoretical synthesis of these problems in existing scientific publications, their research remains relevant and requires additional scientific developments. The author has considered the obstacles on the way of economic growth of countries, proposing their classification depending on their influence, origin and functional content. Among the impeding risks are precisely those such as weak state institutions, historically formed weak social structure, diametrically opposed interests of influential social groups, non-professionalism and miscalculations, etc. The research is devoted to the development of conceptual foundations, principles and approaches to modeling the systems of economic growth in countries with market transformation. On the basis of the analysis of a representative mass of information, the relationship between the components that threatens economic growth, sustainable development of the countries is revealed; their repeatability or typology, which creates special conditions for the development of mechanisms for preventing obstacles, threats, risks and methods of managing them. The author, using the methods of dialectics, scientific abstraction and the systematic approach, find out links and chain of links that characterize sectoral imbalances and macroeconomic imbalances and lead to them. The results of the study allowed the authors to argue that the growing systemic crisis in the sociopolitical field of the state multiplicatively extended to the system of providing economic growth, which loses its functional capabilities and requires new and consistent strategic development priorities and its institutional and legal support, as well as mechanisms, instruments and means of transforming the market system.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3942
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
Калініченко З.Д.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf552,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.