Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2342
Title: Аlgorithm of complex control of training of basketballist at the previous basis training stage
Other Titles: Алгоритм комплексного контролю підготовки баскетболістів на попередньому базовому рівні підготовки
Authors: Ivchenko, O.
Івченко, О.
Keywords: algorithm
complex control
preliminary basic training
basketball
алгоритм
комплексний контроль
попередня базова підготовка
баскетбол
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Ivchenko O. Аlgorithm of complex control of training of basketballist at the previous basis training stage / O. Ivchenko // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 236-239
Abstract: One of the areas of training is the qualitative content and organization of the training system, which is based on the unity of organizational, programmatic and methodological foundations, material and technical means of the preparation process and implemented by complex use. It was discovered that during the training of basketball players at the stage of preliminary basic training, insignificant attention was paid to the problem of control of various aspects of preparedness and comprehensive integrated control of preparedness. The proposed integrated control of preparedness algorithm is used for correction of training and competitive activities and timely detection of disadvantages and strengths in certain components of training. The account of dynamics of indicators of fitness of basketball players of 13-14 years in the annual cycle will allow enough rationally and precisely to formulate training, to solve three groups of tasks. Control should be made in the training process each year, taking into account organizational and management tools and optimal organization of scientific methodical features of training young basketball players to identify a promising athletes and finding the most effective tools and methods to assess preparedness of young athletes at some stage multi-speed development.
Одним із напрямків підготовки є якісний зміст та організація системи підготовки, яка базується на єдності організаційних, програмно-методичних основ, матеріально-технічних засобів процесу підготовки і реалізується комплексним використанням. Було виявлено, що в процесі підготовки баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки приділяється незначна увага проблемі контролю різних сторін підготовленості й комплексній оцінці підготовленості. Запропонований нами алгоритм комплексного контролю підготовленості використовується для корекції навчально-тренувальної та змагальної діяльності і своєчасного виявлення недоліків та сильних сторін в певних компонентах підготовки. Облік динаміки показників підготовленості баскетболістів 13-14 років у річному циклі дозволить досить раціонально й точно формувати підготовку, вирішувати три групи завдань. Контроль повинен здійснюватися в навчально-тренувальному процесі щорічно, з урахуванням організаційно-управлінських засобів і оптимальної організації науково-методичних особливостей підготовки юних баскетболістів з метою виявлення більш перспективних спортсменів й пошуку найефективніших засобів та методів оцінки підготовленості юних спортсменів на окремо визначеному етапі багаторічного вдосконалення.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2342
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Івченко О.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50.pdf967,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.