Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/941
Title: Практичні аспекти організації припинення роботи інтернет-ресурсів національного та закордонного сегментів, що використовуються для вчинення злочинів
Other Titles: Practical Aspects of Shutdown Procedures for National and Foreign Internet Resources, Applied for Crimes Commitment
Authors: Мирошниченко, В.О.
Краснобрижий, І.В.
Поливанюк, В.Д.
Бабанін, С.В.
Кисельов, І.О.
Чередниченко, Д.Ю.
Заскока, Ю.В.
Myroshnychenko, V.O.
Krasnobryzhyi, I.V.
Polyvaniuk, V.D.
Babanin, S.V.
Kyseiov, І.О.
Cherednychenko, D.Y.
Zaskoka, Y.V.
Keywords: регулювання мережі Інтернет
моделі цензури в Інтернеті
методи цензури контенту в Інтернеті
пошук інформації у мережі Інтернет
блокування забороненого контенту в Інтернеті
припинення роботи інтернет-ресурсів, що використовуються для вчинення злочинів
Internet network regulation
censorship model in the Internet network
content censorship methods in the Internet network
information search in the Internet network
prohibited content blocking in the Internet network
shutdown of the Internet resources applied for crimes commitment
Issue Date: 2017
Publisher: ДДУВС
Citation: Практичні аспекти організації припинення роботи інтернет-ресурсів національного та закордонного сегментів, що використовуються для вчинення злочинів: метод. рек. / В.О. Мирошниченко, І.В. Краснобрижий, В.Д. Поливанюк та ін. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015. – 50 с.
Abstract: З урахуванням сучасних потреб правоохоронної практики, стану розвитку інформаційних технологій та кримінально-правової науки розглянуті сучасні тенденції боротьби з поширенням інтернет-ресурсів національного та закордонного сегментів, що використовуються для вчинення злочинів. У методичних рекомендаціях розглянуто міжнародний досвід регулювання всесвітньої мережі Інтернет, моделі та методи цензури контенту в Інтернеті, пошук інформації, пов’язаної з роботою ресурсів, що використовуються для вчинення злочинів та правові аспекти боротьби з комп’ютерними злочинами. Методичні рекомендації розраховані на працівників органів внутрішніх справ, які працюють над розкриттям та розслідуванням злочинів у сфері комп’ютерних технологій.
Taking into account the current demands of the law enforcement practice, information technologies and criminal legal science development, the contemporary tendencies for control of the national and foreign Internet resources expansion applied for crimes commitment are considered. The methodological recommendations deal with the international experience of the World Internet Network control, the models and methods of Internet content censorship, information search connected with the resources operation applied for crimes commitment and legal aspects of computer crimes control. Methodological recommendations are intended for practitioners of Internal Affairs Agencies dealing with detection and investigation of crimes in the sphere of computer technologies.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/941
Appears in Collections:Бабанін С.В.
Кисельов І.О.
Краснобрижий І.В.
Методичні рекомендації
Мирошниченко В.О.
Поливанюк В.Д.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практичні аспекти_метод реком._2015_copy.pdf678,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.