Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9130
Title: Mediation in labor disputes
Other Titles: Медіація в трудових спорах
Authors: Kyselova, O.
Кисельова, О.
Citation: Kyselova O. Mediation in labor disputes / O. Kyselova // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 246-250
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: процедура медіації
врегулювання суперечок
трудове законодавство
трудові конфлікти
індивідуальні та колективні суперечки
mediation procedure
disputes settlement
labor law
labor disputes
individual and collective disputes
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-246-250;
Abstract: У статті аналізується суть процедури медіації та застосування її до трудових спорів, розкриваються переваги даного способу врегулювання конфліктів у трудовій сфері, а також визначаються деякі проблеми її впровадження. У роботі виділяються основні позитивні риси медіації, що полягають у конфіденційності, добровільності, коротких термінах прийняття рішення по спору, а також можливості прийти до загального рішення, що влаштовує обидві сторони. Вказується, що силами та засобами трудового права та законодавства на сьогоднішній день нічого не зроблено для реалізації Закону «Про медіацію» та сприяння поширенню цієї процедури у сфері праці. Більше того, Закон «Про медіацію» не має на меті врахування специфіки всіх можливих конфліктів (сімейних, трудових, житлових та ін.), це все ж таки завдання галузевого законодавства. Порушується питання про різницю між вирішенням спору в комісії з трудових спорів та процедурою медіації. За підсумками проведеного дослідження авторами робиться висновок, що включення медіації до системи врегулювання трудових спорів відповідає меті підвищення стабільності трудових відносин та стимулює працівників та роботодавців до пошуку балансу інтересів. Водночас, наголошено на тому, що нині в немає передумов до того, щоб медіація набула масового поширення у сфері праці як швидкий та зручний спосіб вирішення розбіжностей сторін трудових відносин. Причини цього дуже багато – від недостатньої поінформованості учасників трудових відносин до відсутності ринку професійних медіаторів. Власне, немає і передумов до того, щоб цей ринок склався: немає достатнього корпусу професійних медіаторів, немає чітких процедур доступу до медіації та каналів зв’язку між учасниками, немає зрозумілих факторів, що впливають на ціноутворення (сфера застосування, зайнятість тощо), немає розуміння, хто є цільовою аудиторією та хто визначає попит. В даний час попит на медіацію як юридичну послугу тільки формується і існує тільки там, де для працівника/роботодавця висока ціна конфлікту, високі ризики репутаційних та фінансових втрат, високі юридичні ризики при втраті конфіденційності. Наявність стабільних правових основ, відсутність видимих прогалин у законодавстві, могли б сприяти розвитку медіації в Україні, посиленню її ролі як способу вирішення конфліктів.
Description: The article analyzes the essence of the mediation procedure and its application to labor disputes, reveals the advantages of this method of resolving conflicts in the labor sphere, as well as identifies some problems of its implementation. The work highlights the main positive features of mediation, which are confidentiality, voluntariness, short deadlines for deciding on the dispute, as well as the ability to come to a common decision that suits both parties. The question of the difference between the resolution of the dispute in the commission on labor disputes and the mediation procedure is raised. Based on the results of the study, the authors conclude that the inclusion of mediation in the system of labor dispute settlement meets the goal of increasing the stability of labor relations and encourages employees and employers to seek a balance of interests.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9130
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf833,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.