Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9129
Title: Administrative and legal regulation of practice of folk medicine (healing) in Ukraine
Other Titles: Адміністративно-правове регулювання зайняття народною медициною (цілительством) в Україні
Authors: Logvynenko, B.
Логвиненко, Б.
Keywords: нетрадиційна медицина
цілительство
правове регулювання
здоров’я
медична діяльність
адміністративна відповідальність
non-traditional medicine
healing
legal regulation
health
medical activity
administrative responsibility
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Logvynenko B. Administrative and legal regulation of practice of folk medicine (healing) in Ukraine / B. Logvynenko // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 251-255
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-251-255;
Abstract: Статтю присвячено дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання зайняття народною медициною (цілительством) в Україні. Встановлено, що Міністерством охорони здоров’я України приймалися спроби щодо скасування спеціального дозволу на зайняття народною медициною та дерегуляції відповідної діяльності з боку держави. Наголошено на важливості народної медицини (цілительства) як частини національної системи охорони здоров’я. Проаналізовані кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством). Визначені умови, дотримання яких є обов’язковим для зайняття народною медициною (цілительством). Звернуто увагу на порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством). Наголошено на необхідності отримання заявником атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей. Зроблено висновок про необхідність посилення правового регулювання зазначеної діяльності за наступними умовними напрямками: 1) диференціація складових народної медицини (цілительства) і послуг, що охоплюються такою діяльністю; 2) збереження державного контролю і нагляду у сфері народної медицини (цілительства), де ключовим суб’єктом владних повноважень має залишитись МОЗ України; 3) посилення антикорупційних заходів у зв’язку із процедурою видання атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей; 4) актуалізація заходів адміністративної відповідальності у справах про порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством) за рахунок удосконалення механізму правозастосування і конкретизації протиправних дій
Description: The article deals with study of problems of administrative and legal regulation of folk medicine (healing) in Ukraine. It has been established that the Ministry of Health of Ukraine has made attempts to revoke the special permit for practicing folk medicine and deregulate the relevant activities by the state. The importance of folk medicine (healing) as part of the national health care system is emphasized. Qualification requirements for individuals – entrepreneurs engaged in folk medicine (healing) are analyzed. The conditions which observance is obligatory for practice of national medicine (healing) are defined. Attention is paid to the procedure for issuing and revoking a special permit for practicing folk medicine (healing). Emphasis was placed on the need for the applicant to obtain an attestation-expert opinion confirming that the person has healing abilities. The conclusion about necessity of strengthening of legal regulation of the specified activity in the following conditional directions is made: 1) differentiation of components of national medicine (healing) and the services covered by such activity; 2) preservation of state control and supervision in the field of folk medicine (healing), where the Ministry of Health of Ukraine should remain the key subject of power; 3) strengthening of anti-corruption measures in connection with the procedure of issuing an attestationexpert opinion, which confirms that a person has healing abilities; 4) updating of measures of administrative responsibility in cases of violation of the requirements established by the legislation concerning employment in national medicine (healing) at the expense of improvement of the mechanism of law enforcement and specification of illegal actions
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9129
Appears in Collections:Логвиненко Б.О.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf779,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.