Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9082
Title: Відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з вакцинацією від COVID-19
Other Titles: Compensation for damages due to COVID-19 vaccination
Authors: Резворович, К.
Філімонов, В.
Rezvorovych, K.
Filimonov, V.
Citation: Резворович К. Відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з вакцинацією від COVID-19 / К. Резворович, В. Філімонов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 483-489
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: пандемія COVID-19
надзвичайна ситуація
цивільна відповідальність (договірна чи деліктна)
пацієнт
медичні працівники
інвалідність
вакцина
COVID-19 pandemic
emergencies
civil (contractual or tortious) liability
patient
health care providers
disability
vaccine
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-483-489;
Abstract: Розглянуто правові проблеми, спричинені перетином сфер функціонування різних правових механізмів – відповідно основного приватно- чи публічно-правового регулювання відносин щодо відшкодування шкоди пацієнтам внаслідок дій чи бездіяльності медичних працівників з охорони здоров’я. Розглянуто особливості взаємодії деліктного права та умовного страхування (соціального, заснованого на ідеї солідарності), запровадженого останнім вітчизняним, так мовити «давнім», законодавством та міжнародно-правовими положеннями Програми негарантійної компенсації COVAX. Механізм, встановлений постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання відшкодування державою збитків, пов’язаних із ускладненнями, які можуть виникнути після вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 SARSCoV-2» від 31.03.2021 № 371, не охоплює таких юридично значущих аспектів правового захисту потерпілих, як представництво інтересів потерпілого; широкий спектр значущих проявів шкоди, яку може завдати вакцинація (відповідний перелік не може обмежуватися такими обставинами, як смерть або травма); встановлення надійного стандарту причинно-наслідкового зв’язку (наприклад, стандарту для найбільш імовірної причини в рамках програми COVAX No-Fault Compensation Program); адміністративний порядок оскарження рішення уповноваженого органу; можливість правонаступництва (у тому числі процесуального) у зв’язку зі смертю пацієнта; порядок обміну конфіденційною інформацією про пацієнта; врахування правових наслідків недобросовісних дій заявників (за відшкодуванням) та третіх осіб тощо.
Description: The article considers the legal problems caused by the intersection of the spheres of action of different legal mechanisms – mainly private or public-law regulation of relations concerning compensation for damage caused to patients and others as a result of actions or inaction of health workers, respectively, primarily health care providers. The strangeness of the interaction of liability legislation and conditional insurance (social, based on the idea of solidarity), introduced by the latest domestic anti-COVID legislation and international legal provisions of the COVAX NowFault Compensation Program for developing countries, are eligible for AMC. It should be noted that in contrast to the COVAX program without reimbursement, the national legal mechanism established by the Cabinet of Ministers of Ukraine from 31.03.2021 № 371 «Some issues of state compensation for damage associated with complications that may occur after vaccination against acute respiratory disease COVID-19, caused by SARS-CoV-2», does not cover such legally important aspects of legal protection of victims as: representation of the interests of the victim; a wide range of significant manifestations of the harm that vaccination can cause (the relevant list cannot be limited to circumstances such as death or disability); establishing a reliable standard of causal communication (for example, the standard of the most probable cause within the COVAX No-Fault Compensation Program); administrative procedure for appealing the decision of the competent institution; the possibility of continuity (including procedural) in relation to the needs of the deceased patient; the procedure for exchanging confidential information about the patient; taking into account the legal consequences of unscrupulous actions of applicants (for compensation) and third parties, etc.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9082
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Резворович К.Р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69.pdf819,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.