Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8233
Title: Economic crime and its impact on the security of the state
Other Titles: Екoнoмічнa злочинність та її вплив на безпеку держави
Authors: Rybalchenko, L.
Ryzhkov, E.
Ohrimenco, S.
Рибальченко, Л.
Рижков, Е.
Охрименко, С.
Citation: Lyudmila Rybalchenko, Eduard Ryzhkov, Serghei Ohrimenco Economic crime and its impact on the security of the state / L. Rybalchenko, E. Ryzhkov, S. Ohrimenco // Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1, no. 2. – С. 78-91
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: economic security
economic crimes
national security
international economic security
national resources
business fraud
економічна безпека
економічні злочини
національна безпека
міжнародна економічна безпека
національні ресурси
підприємницьке шахрайство
Series/Report no.: DOI :10.31733/2786-491X-2021-2-78-91;
Abstract: For Ukraine, as an independent country, in the current state of the economy, the problem of ensuring sustainable socio-economic development, forming concepts of combating external and internal threats, improving living standards, developing economic relations with other countries is especially important. The generality of these problems and the algorithm for solving them is related to such a concept as “security”. Changing certain factors that arise from external and internal conditions of national economic development makes it relevant to study the issue of national economic security. Economic security is a key component in ensuring national security and an important basis for its socio-economic development. The national economic security is being considered as a mean to ensure sustainable development, reliable protection of economic interests of enterprises, all industries, and economic entities, regional and national development. The economic security of the country is considered from the standpoint of ensuring the protection of vital interests of all inhabitants of the country, society and the state in the economic area from possible internal and external threats. A more comprehensive definition of economic security involves achieving a state of the economy that provides high and sustainable economic growth of all economic indicators, effective satisfaction of economic needs, governmental control over the movement and use of national resources, protection of economic interests at national and international levels. Economic security characterizes the balance of the economic system and its effective development, which is ensured by many factors that determine the ability of the national economy to provide its competitiveness in the international economic space, as well as reliable protection against possible risks and threats.
Description: Для України, як для самостійної незалежної держави, в сучасному стані економіки, особливо важливою є проблема забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку, формування концепцій протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам, підвищення рівня життя населення, розвиток економічних взаємовідносин з іншими країнами. Загальність даних проблем та алгоритм їх вирішення повʼязано із таким поняттям, як “безпека”. Зміна тих чи інших факторів, які породжуються із зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку національної економіки робить актуальним дослідження питання проблематики забезпечення економічної безпеки держави. Економічна безпека є основною складовою у забезпеченні національної безпеки та важливим підґрунтям її соціально-економічного розвитку. Економічну безпеку країни розглядають як засіб у забезпеченні стабільного розвитку, надійного захисту економічних інтересів підприємств, усіх галузей промисловості, господарюючих субʼєктів, розвиток регіонів та держави. Економічна безпека країни розглядається з позиції забезпечення захисту життєво важливих інтересів усіх мешканців країни, суспільства і держави в економічній сфері від можливих внутрішніх і зовнішніх загроз. Більш розгорнуте визначення економічної безпеки передбачає досягнення такого стану економіки, при якому забезпечується досить високе та стійке економічне зростання усіх економічних показників, ефективне задоволення економічних потреб, контроль держави за рухом і використанням національних ресурсів, захист економічних інтересів країни на національному і міжнародному рівнях. Економічна безпека характеризує рівновагу економічної системи та її ефективний розвиток, яка забезпечується багатьма факторами, що визначають здатність національної економіки забезпечити її конкурентоспроможність на міжнародному економічному просторі, а також надійний захист від можливих ризиків і загроз.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8233
Appears in Collections:Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1, no. 2
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Рибальченко Л.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf841,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.