Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8225
Title: War on crime: From passive behaviour of an undercover agent to active forms of covert influence on accomplices of criminal activities
Other Titles: Наступ на злочинність: від пасивної поведінки негласного працівника до активних форм негласного впливу на співучасників злочинної діяльності
Authors: Kondratiuk, O.
Fedchak, I.
Lepekha, O.
Senyk, S.
Marets, B.
Кондратюк, О.
Федчак, І.
Сеник, С.
Лепеха, О.
Марець, Б.
Keywords: entrapment
incitement
undercover agent
lawful behaviour
passive waiting
підбурювання
провокація
негласний працівник
правомірна поведінка
пасивне очікування
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Kondratiuk O. War on crime: From passive behaviour of an undercover agent to active forms of covert influence on accomplices of criminal activities / O. Kondratiuk, I. Fedchak, O. Lepekha, S. Senyk, B. Marets // Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1, no. 2. – С. 150-172
Series/Report no.: DOI :10.31733/2786-491X-2021-2-150-172;
Abstract: The research is dedicated to the operative work of law enforcement agencies in terms of the use of undercover agents for conducting operative-search operations in the criminal environment for searching for the criminal activity of previously unknown persons (unknown accomplices). A comprehensive analysis of the main provisions of the Ukrainian legislation and fundamental international acts that regulate the use of undercover activities in Ukraine was conducted chronologically. It has been established that the European standards defining the limits of legal behaviour of undercover agents in the criminal environment are mainly based on the provisions of fundamental international acts on the protection of human rights and freedoms adopted in the 1948−1980s; the Ukrainian legislation regarding the issue under research began to be formed in 1990s; only since 2006, the Ukrainian justice system began to actively recognise the European judicial practice when passing verdicts in the field under study. It has been emphasised that the effectiveness of legal regulation of the use of undercover activities by law enforcement agencies depends on the ability to combine and direct positive factors accompanying the legal norm and block those that hinder it. The disparity of legal acts that fragmentarily regulate legal foundations of undercover activities negatively affects the efficiency of using the obtained results for combating crime. It is suggested to solve this issue through the unification of the provisions of the legal acts in order to achieve uniformity in the use of undercover methods by law enforcement agencies for combating crime according to the European legal standards. Taking into account a high crime rate in modern Ukraine, it is quite challenging to comply with or implement the latter in order to avoid incitement or entrapment to the extent of the regulation of lawful behaviour of undercover agents in the criminal environment, since solely passive behaviour of undercover agents not only fails to contribute to detecting criminal activities and documenting criminal intents of accomplices but rather exposes the undercover agents to the criminal world, which poses a threat to the life and health of both undercover agents and their relatives. In order to improve the effectiveness of crimefighting activities in Ukraine, this research justifies the legal regulation of the general principles of permissible lawful behaviour of undercover agents as regards empowering them to use active forms of denunciating the criminal activities of people in the criminal environment.
Description: Дослідження присвячується оперативній роботі правоохоронних органів в частині застосування негласних працівників для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності в злочинному середовищі щодо пошуку кримінальної активності раніше невідомих осіб (невідомих співучасників). В хронологічному порядку проведено комплексний аналіз основних положень національного законодавства та основоположних міжнародних актів, які урегульовують застосування негласної роботи правоохоронними органами в Україні. Встановлено, що європейські стандарти, які визначають межі правової поведінки негласних працівників в злочинному середовищі, здебільшого ґрунтуються на положеннях основоположних міжнародних актів щодо захисту прав і свобод людини, прийнятих у період 1948-1980 років; саме ж українське законодавство в досліджуваній сфері почало формуватися у 90-х роках 20 століття, а українське судочинство лише з 2006 року почало активно враховувати європейську судову практику при ухваленні рішень, що стосуються досліджуваної проблематики. Акцентовано, що ефективність правового урегулювання застосування негласної роботи правоохоронними органами залежить від здатності обʼєднувати та спрямовувати позитивні чинники, які супроводжують дії правової норми, і блокувати ті, що перешкоджають. Розрізненість правових актів, які фрагментарно урегульовують правові засади застосування негласної роботи, негативно впливає на ефективність використання отриманих результатів у сфері боротьби із злочинністю, що пропонується вирішувати шляхом уніфікації їх положень з метою однакового застосування негласних методів правоохоронними органами у боротьбі із злочинністю у відповідності до європейських правових стандартів. Дотримання або ж виконання останніх для виключення умов провокації кримінального правопорушення (злочину) чи підбурювання до злочинної діяльності в частині урегулювання правової поведінки негласних працівників в злочинному середовищі є доволі проблематичним в умовах складної кримінальної ситуації, яка сьогодні склалася в Україні, оскільки лише пасивна поведінка негласних працівників не тільки не сприяє виявленню кримінальної активності і фіксації злочинних намірів співучасників, а, навпаки, здебільшого викриває їх перед злочинним світом, чим ставить під загрозу життя та здоровʼя не лише негласних працівників, але й їхніх близьких. Для підвищення ефективності боротьби із злочинністю в Україні обґрунтовується необхідність урегулювання на законодавчому рівні загальних засад допустимої правової поведінки негласних працівників в частині розширення меж їх повноважень із використанням активних форм викриття кримінальної активності осіб в злочинному середовищі.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8225
Appears in Collections:Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1, no. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf2,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.