Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7267
Title: Деякі аспекти застосування поліцією крайнього примусового заходу – вогнепальної зброї
Other Titles: Some aspects of police use of extreme coercive measure – firearms
Authors: Великий, Ю.М.
Velykyi, Yu.
Citation: Великий Ю. М. Деякі аспекти застосування поліцією крайнього примусового заходу – вогнепальної зброї / Ю. М. Великий // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 3 (112). – С.118-123
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: примусові заходи
застосування вогнепальної зброї
прогалини законодавства
повноваження поліції
відповідальність поліцейського
coercive measures
use of firearms
gaps in legislation
police powers
responsibility of a police officer
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-3-118-123;
Abstract: Становлення та розвиток сучасної правоохоронної системи України зумовлює проведення цілісного та послідовного комплексу заходів, спрямованих на побудову дієвого механізму захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. Як і будь-який нормативно-правовий акт, закон України «Про Національну поліцію» (далі – Закон) потребує певного часу на повноцінне втілення його положень у практичну діяльність, внесення додаткових змін до чинних нормативних актів. Цим Законом введено до наукового обігу поняття «поліцейські заходи», які поділяють на превентивні і примусові, визначено правові підстави та обмеження щодо їх застосування [1].Крайнім серед примусових заходів для припинення протиправних дій є застосування вогнепальної зброї. Саме неправомірне застосування вогнепальної зброї поліцейськими призводить до гучних резонансних подій у суспільстві, що негативно впливає на довіру пересічних громадян до поліції [12-13]. Для реалізації наданих Законом повноважень поліцейський повинен мати не тільки належний рівень професійної підготовки, високу відповідальність, а також повинен пройти спеціальну підготовку і в подальшому щорічно проходити періодичну перевірку на здатність до дій, пов‘язаних із застосуванням цих заходів [1]. У зв‘язку з цим виникає потреба здійснити науковий аналіз, під час якого розкрити підстави і порядок застосування крайнього примусового заходу Національною поліцією, визначити прогалини законодавства з цих питань, повноваження поліції під час застосування цього заходу та відповідальність за перевищення цих повноважень [1; 7].
Description: Formation and development of the modern law enforcement system of Ukraine presupposes carrying out of the integral and consistent complex of the actions directed on construction of the effective mechanism of protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens. Like any legal act, the Law of Ukraine ―On the National Police‖ requires some time to fully implement its provisions in practice, to make additional changes to existing regulations. This Law introduced into scientific circulation the concept of «police measures», which are divided into preventive and coercive, defined the legal basis and restrictions on their use. Extreme among coercive measures to stop illegal actions is the use of firearms. It is the misuse of firearms by workers that leads to high-profile high-profile events in a society that negatively affects the trust of ordinary citizens in the police. In order to exercise the powers granted by law, a police officer must not only have an appropriate level of professional training, high responsibility, but also must undergo special training and subsequently undergo annual periodic testing for the ability to take action related to the application of these measures. In this regard, there is a need to conduct a scientific analysis, during which to reveal the grounds and procedure for the application of extreme coercive measures by the National Police, to identify gaps in legislation on these issues, the powers of the police during the application of this measure and responsibility for exceeding these powers.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7267
Appears in Collections:Великий Ю.М.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 3 (112).
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf842,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.