Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6842
Title: Юридичні колізії в законодавчому та нормативно-правовому акті, які впливають на професійний рівень поліцейських
Other Titles: Legal collisions in the legislative and regulatory act that affect the professional level of police officers and the trust of the police in society
Authors: Великий, Ю.М.
Velykyi, Yu.
Keywords: недоліки законодавства
юридичні колізії
низький професійний рівень
післядипломна освіта поліцейських
shortcomings of legislation
gaps in the police regulation
low professional level
postgraduate education of police officers
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Великий Ю. М. Юридичні колізії в законодавчому та нормативно-правовому акті, які впливають на професійний рівень поліцейських / Ю. М. Великий // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 2 (111). – С. 103-107
Series/Report no.: DOI 10.31733/2078-3566-2021-2-103-107;
Abstract: У статті здійснено спробу наукового обґрунтування прогалин у Законі України «Про Національну поліцію» і підготовленого на підставі статті 75 цього Закону підзаконного «поліцейського» нормативно-правового акту ‒ Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, затвердженого наказом МВС України від 24.12.2015 № 1625 [2, 3]. Детальний аналіз вищевказаного законодавчого і «поліцейського» нормативно-правового акту дозволив прослідкувати суперечності, які виникають під час їх реалізації, існування юридичних колізій між Законом України «Про Національну поліцію» і підзаконним нормативним актом, що впливає на професійний рівень поліцейських. У статті здійснено наукове обґрунтування доцільності реформування на сучасному етапі розвитку суспільства одного із найважливіших видів професійного навчання поліцейських, визначене Законом України «Про Національну поліцію», післядипломної освіти, яке повинно проводиться в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання та за місцем несення служби поліцейського. Проведене дослідження вимагає від керівників територіальних органів Національної поліції звернути увагу на наявні недоліки в стані післядипломної освіти, так як вони є замовниками навчання підлеглих у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. З метою підвищення рівня довіри населення до поліції керівники усіх рівнів повинні контролювати та створювати необхідні умови щодо удосконалення професійного рівня працівників поліції.
Description: The article attempted to scientific substantiate the gaps in the Government Draft Law No. 2822 "On the National Police", which on May 21, 2015 supported in the first reading the Verkhovna Rada of Ukraine and prepared on the basis of Article 75 of this Law of the by-law "police" normative legal act - Regulations on the organization of postgraduate education of employees of the National Police, approved by the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine of December 24, 2015 No. 1625 [2, 3]. A detailed analysis of the above-mentioned legislative and "police" normative legal act allowed to trace the contradictions that arise during their implementation, the existence of legal collisions between the Law of Ukraine "On the National Police" and a by-law norm that affects the professional level of police officers. The article provides a scientific justification for the feasibility of reforming at the present stage of society one of the most important types of professional training of police officers, defined by the Law of Ukraine "On the National Police", postgraduate education, which should be carried out in higher education institutions with specific conditions of training and at the place of their service of the police officer. The conducted study requires the heads of territorial bodies of the National Police to pay attention to the existing shortcomings in the state of postgraduate education, as they are customers of training subordinates in higher education institutions with specific conditions of study. In order to increase the level of public trust in the police, heads of all levels must monitor and create the necessary conditions for improving the professional level of police officers.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6842
Appears in Collections:Великий Ю.М.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 2 (111).
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf328 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.