Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6829
Title: Співробітництво територіальних громад у сфері надання адміністративних послуг
Other Titles: Cooperation of territorial communities in the field of provision of administrative services
Authors: Тищенкова, І.О.
Tyshchenkova, I.
Keywords: об’єднана територіальна громада
децентралізація
адміністративні послуги
співробітництво громад
united territorial community
decentralization
administrative services
community cooperation
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Тищенкова І. О. Співробітництво територіальних громад у сфері надання адміністративних послуг / І. О. Тищенкова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 2 (111). – С. 170-174
Series/Report no.: DOI 10.31733/2078-3566-2021-2-170-174;
Abstract: Важлива роль у розбудові України як соціальної, правової, демократичної держави належить запровадженню реформи з децентралізації влади, яка зумовлює відповідні процеси розвитку інституту об’єднаної територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування. Створення об’єднаних територіальних громад стало основою для формування сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації та захисту прав. Децентралізація системи надання послуг є одним із актуальних напрямів реформ в сучасній Україні. З появою такого інституту, як об’єднана територіальна громада, одночасно створюються сприятливі умови життєвого середовища, формуються необхідно важливі галузі для всебічного розвитку суспільства та реалізації людини, як особистості тощо. Тобто запровадження реформи з децентралізації влади, яка зумовлює відповідні процеси розвитку інституту об’єднаної територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування, має позитивний відбиток. На сьогодні об’єднані територіальні громади наділені достатніми правами та мають всі необхідні повноваження для забезпечення громадян тими чи іншими адміністративними послугами. Але є такі неоднозначні та індивідуальні випадки, коли за місцем надання такої послуги неможливо повноцінно зібрати всі необхідні документи або ж провести дії без залучення додаткових джерел. У такому разі виявляється власне співробітництво громад у сфері адмінпослуг. Запровадження співробітництва у діяльність об’єднаних територіальних громад є актуальним, адже дає змогу сфокусуватися на потребах громадян та поліпшити умови для забезпечення належної, а саме головне – швидкої реалізації громадянами своїх прав і охоронюваних законом інтересів. Актуальність питання надання адміністративних послуг в умовах децентралізації є доволі актуальною та обговорюваною як серед науковців, так і практиків. Досить важливим є власне вивчення інституту співробітництва під час механізму надання адміністративних послуг, його налагодження, вдосконалення, спрощення та прискорення.
Description: An important role in building Ukraine as a social, legal, democratic state belongs to the introduction of decentralization reform, which determines the relevant processes of development of the institution of a united territorial community as the primary subject of local selfgovernment. The creation of united territorial communities became the basis for the formation of a favorable living environment necessary for the full development of man, his self-realization and protection of rights. Decentralization of the service delivery system is one of the urgent directions of reforms in modern Ukraine. With the emergence of such an institution as a united territorial community, favorable living conditions are created, important areas for the comprehensive development of society and the realization of man as a person, etc. are formed. In other words, the introduction of the reform of decentralization of power, which determines the relevant processes of development of the institution of a united territorial community as the primary subject of local self-government has a positive impact. Today, united territorial communities are endowed with sufficient rights and have all the necessary powers to provide citizens with certain administrative services. But there are such ambiguous and individual cases when it is impossible to fully collect all the necessary documents at the place of providing such a service, or to take action without the involvement of additional sources. In this case, the communities' own cooperation in the field of administrative services is manifested. The introduction of cooperation in the activities of united territorial communities is relevant, as it provides an opportunity to focus on the needs of citizens and improve the conditions for ensuring proper, and most importantly - rapid realization of citizens' rights and interests protected by law. The urgency of the issue of providing administrative services in the context of decentralization is currently quite relevant and discussed among both scholars and practitioners. It is very important to study the institution of cooperation during the mechanism of providing administrative services, its adjustment, improvement, simplification and acceleration.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6829
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 2 (111).
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті адм право
Тищенкова І.О.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf392,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.