Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6740
Title: Some features of the financial mechanism of budget institutions of Ukraine
Other Titles: Деякі особливості фінансового механізму бюджетних установ України
Authors: Kosiachenko, K.
Косяченко, К.
Keywords: бюджетна установа
фінансовий механізм
бюджет
фінансове забезпечення
фінансове регулювання
форма бюджетного фінансування
бюджетний орган
бюджетна організація
budget institution
financial mechanism
budget
financial support
financial regulation
form of budget financing
budget body
budget organization
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Kosiachenko K. Some features of the financial mechanism of budget institutions of Ukraine / K. Kosiachenko // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 313-316
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-313-316;
Abstract: Статтю присвячено особливості побудови та реалізації фінансового механізму бюджетних установ, також обґрунтовано можливі шляхи вдосконалення фінансового забезпечення як підсистеми фінансового механізму. В умовах трансформації економічної системи України актуальний напрямок наукових досліджень – це розробка теоретичних аспектів фінансового механізму функціонування бюджетних установ, який є складовою господарського механізму держави. Нині успішне функціонування бюджетних установ має надзвичайно важливе значення, оскільки вони створюються державою для досягнення соціальних, культурних, освітніх, наукових і управлінських цілей стосовно охорони здоров’я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв’язання суперечок і конфліктів, надання юридичної допомоги, а також з іншими цілями, спрямованими на досягнення суспільних благ. Виконання поставлених завдань неможливе без побудови ефективного фінансового механізму. Також важливою умовою для розвитку та формування бюджету України є процес удосконалення системи державних витрат і підвищення ефективності їх використання. Основними заходами реалізації даних цілей є впровадження програмно-цільового методу формування бюджету, оптимізація чисельності та структури бюджетних установ, розширення сфери державних закупівель та посилення державного фінансового контролю. Як наслідок, зміни, що відбуваються в даних країнах, характеризуються переходом функціонування бюджетних установ і державних інститутів на ринкові інструменти та способи управління, активним використанням механізмів ринкової конкуренції. Основою даного підходу виступає система контрактних відносин у процесі здійснення державних закупівель, що дозволяє розширити можливості регулювання та стимулювання економічного зростання.
Description: The article is devoted to the peculiarities of construction and implementation of the financial mechanism of budgetary institutions, also substantiates the possible ways to improve financial security as a subsystem of the financial mechanism. In the conditions of transformation of the economic system of Ukraine, the actual direction of scientific researches is development of theoretical aspects of the financial mechanism of functioning of budgetary institutions, which is a component of the economic mechanism of the state. Today, the successful functioning of budgetary institutions is extremely important because they are created by the state to achieve social, cultural, educational, scientific and managerial goals for public health, development of physical culture and sports, spiritual and other intangible needs of citizens, protection of rights. Fulfillment of the set tasks is impossible without building an effective financial mechanism.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6740
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
Косяченко К.Е.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36.pdf828,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.