Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6692
Title: Gender equality as a value of law
Other Titles: Гендерна рівність як цінність права
Authors: Petrenko, S.
Babyak, A.
Bilan, D.
Kostyuk, Yu.
Kyrychenko, A.
Петренко, С.
Кириченко, А.
Білан, Д.
Баб’як, А.
Костюк, Ю.
Keywords: стать
гендер
гендерна рівність
право на різницю
гендерний паритет
гендерна інтеграція
гендерна симетрія
sex
gender
gender equality
right to differences
genders parity
gender mainstreaming
gender's symmetry
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Petrenko S. Gender equality as a value of law / S. Petrenko, A. Babyak, D. Bilan, Yu. Kostyuk, A. Kyrychenko // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 73-79
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-73-79;
Abstract: З’ясувано суть антропологічного підходу до розуміння гендерної рівності; проаналізувано право на різницю в дискурсі ґендерного підходу в правовій сфері; описано структурні компоненти гендерної рівності; досліджено гендерну рівність як цінність права. Надано характеристику гендерної рівності як цінності права в дискурсі антропологічних тенденцій. Охарактеризовано основні компоненти гендерної рівності. Розглянуто право на відмінності в аспекті гендерної підходу в праві. Розглядається нормативно-правова база впровадження та забезпечення гендерної рівності в Україні. На основі аналізу відповідніх нормативно-правових актів візначено ефективність правових механізмів, спрямованостей на її врегулювання. На основі порівняння відповідніх державних програм виявлено недоліки і прорахунки у цій сфері, окреслено напрями подальшого вдосконалення правового регулювання забезпечення гендерної рівності в Україні. Усвідомлення логічного ланцюжка «людський капітал - права людини - гендерна рівність - сталий розвиток - прогрес - якість життя» диктує важливість недопущення прояву гендерної нерівності в процесі розвитку. Гендерна рівність - це і мета розвитку, і розумний підхід до економічної політики, оскільки розвиток розглядається як процес розширення свобод в рівній мірі для кожної людини - жінок і чоловіків. Автори вважають, що актуальність постановки питання обумовлена насамперед тим, що гендерна рівність важлива саме по собі, а також розумінням того, що розкріпачення жіночого людського потенціалу робить сильний вплив на продуктивність праці. Продуктивність веде до підвищення економічної ефективності, що є умовою досягнення і інших провідних цілей в галузі розвитку.
Description: The description of gender equality as the value of law in discourse of anthropological tendency is given in the article. Considered right to differences in the aspect of gender mainstreaming in law. The main components of gender equality are characterized. The article studies the regulatory foundation of the implementation and promotion of gender equality in Ukraine. Determination of the effectiveness of legal mechanisms aimed at its regulating, is based on the analysis of relevant legal acts. Based on the comparison of state programs, deficiencies and failures in this area, the direction of further improvement of legal regulation of gender equality in Ukraine, is determined. Awareness of the logical chain "human capital - human rights - gender equality - sustainable development - the progress and quality of life" dictates the importance of avoiding gender inequalities in the process of development. Gender equality is both the development objective and reasonable approach to economic politics, because development is seen as a process of expanding freedoms equally for every individual - for all women and men. The topicality of the question is primarily due to the fact that gender equality is important in itself, and also due to understanding that the emancipation of womens human development has a strong impact on work performance. That in its turn leads to increased economic efficiency, which is a condition for achieving other key development goals.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6692
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
Білан Д.А.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Петренко С.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf870,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.