Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6677
Title: A conceptual approach to forming a transport and logistics cluster as a component of the region’s innovative infrastructure (on the example of Prydniprovsky economic region of Ukraine)
Other Titles: Концептуальний підхід до формування транспорту та логістичний кластер як складова інноваційної діяльності регіону інфраструктура (на прикладі Придніпровського економічного регіону України)
Authors: Liashenko, V.
Ivanov, S.
Trushkina, N.
Ляшенко, В.
Іванов, С.
Трушкіна, Н.
Citation: Ляшенко В. Концептуальний підхід до формування транспортно-логістичного кластеру як складової інноваційної інфраструктури регіону (на прикладі Придніпровського економічного регіону України) / В. Ляшенко, С. Іванов, Н. Трушкіна // Virtual Economics. - 2021. - Vol. 4, No. 1. - P. 19-53
Issue Date: 2021
Publisher: Інститут розвитку міжнародного співробітництва
Keywords: regional economy
transport and logistics system
innovation ecosystem
transport and logistics cluster
indicators
barriers
structure
elements of innovation infrastructure
forecasting methods
economic and mathematical tools
conceptual approach
digital technologies
synergetic effect
регіональна економіка
транспортно-логістична система
інноваційна екосистема
транспортно-логістичний кластер
показники
бар’єри
структура
елементи інноваційної інфраструктури
методи прогнозування
економіко-математичні інструменти
концептуальний підхід
цифровий технології
синергетичний ефект
Series/Report no.: DOI https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.01(2);
Abstract: The analysis of the dynamics of the regional transport and logistics system of the Prydniprovsky economic region revealed many barriers to its effective functioning, which were divided into 10 groups: political, institutional, innovative, investment and financial, information, environmental, tariff, infrastructure, customs, and logistics. The forecast estimation of the indicators characterizing the development of the regional transport and logistic system in the Prydniprovsky economic region by using economic and mathematical tools was carried out, and on this basis tendencies of its functioning were revealed. It should be noted that forecast estimates should be considered forecasts-warnings. That is, provided that the insignificant level of labor productivity is maintained, as well as its reduction, the low return on capital investments in the coming years can significantly reduce the volume of transport (rail and road) in the Prydniprovsky economic region. Based on the regional development strategies of Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia and Kirovohrad regions generalized, their shortcomings in creating a transport and logistics cluster were identified. In order to transform the regional innovation ecosystem, a conceptual approach to forming the transport and logistics cluster as an element of innovation infrastructure based on reasonable specialization was substantiated. It was proved that this structure should take the form of a partnership of business structures, research institutions, higher education institutions, institutions of logistics and innovation infrastructure, and government agencies. The structural scheme of interaction between the transport and logistics cluster and the innovation ecosystem was proposed to achieve the strategic goal of "Innovative development of the region on the basis of smart specialization" while implementing the strategic documents for the period till 2027. It was established that the development and implementation of basic conceptual provisions for forming a transport and logistics cluster would create appropriate conditions for increasing the volume and quality of transport and logistics services, for intensifying innovative development and implementing a qualitatively new regional pattern of sustainable development of the Prydniprovsky economic region, which must meet modern requirements for managing economic systems.
Description: Аналіз динаміки регіональної транспортно - логістичної системи Придніпровського економічного регіону виявив багато перешкод для його ефективного функціонування, якими були розділені на 10 груп: політичні, інституційні, інноваційні, інвестиційні та фінансові, інформаційні, екологічні, тарифні, інфраструктурні, митні та логістичні. Прогноз оцінка показників, що характеризують розвиток регіонального транспорту та логістична система в Придніпровському економічному регіоні за допомогою економіко-математичних було здійснено інструментарій, і на цій основі виявлено тенденції його функціонування. Це повинно слід зазначити, що прогнозними оцінками слід вважати прогнози-попередження. Тобто передбачено що підтримується незначний рівень продуктивності праці, а також її зниження, низький Рентабельність капітальних вкладень у найближчі роки може значно зменшити обсяги транспорт (залізничний та автомобільний) у Придніпровському економічному районі. На основі регіональної узагальненої стратегії розвитку Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей, виявлено їх недоліки у створенні транспортно-логістичного кластеру. Щоб трансформувати регіональну інноваційну екосистему, концептуальний підхід до формування транспорту та логістичний кластер як елемент інноваційної інфраструктури, заснованої на розумних обґрунтована спеціалізація. Було доведено, що ця структура повинна приймати форму партнерства бізнес-структур, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, інститути логістичної та інноваційної інфраструктури та державні установи. Структурна схема взаємодії між транспортно-логістичним кластером та інновацією екосистеми була запропонована для досягнення стратегічної мети "Інноваційний розвиток" регіону на основі розумної спеціалізації "при реалізації стратегічних документів на період до 2027 р. Було встановлено, що розробка та впровадження базових концептуальні положення щодо формування транспортно-логістичного кластеру створили б відповідні умови збільшення обсягу та якості транспортних та логістичних послуг, для активізація інноваційного розвитку та впровадження якісно нового регіонального зразка сталого розвитку Придніпровського економічного регіону, який повинен відповідати сучасному вимоги до управління економічними системами.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6677
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Іванов С.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A CONCEPTUAL APPROACH TO FORMING A TRANSPORT.pdf1,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.