Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6591
Title: Історія поширення австрійського цивільного процесуального законодавства на західноукраїнських землях
Other Titles: History of spread of Austrian civil procedural legislation in the west of Ukraine
Authors: Нестерцова-Собакарь, О.В.
Nestartsova-Sobakar, O.V.
Keywords: Загальний судовий порядок 1781
Загального судового порядку для Західної Галичини
Австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895
цивільний процес
судочинство
General Court Order 1781
General Court Order for Western Galicia
Austrian Civil Procedure Code 1895
Civil Procedure
Judiciary
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Нестерцова-Собакарь О. В. Історія поширення австрійського цивільного процесуального законодавства на західноукраїнських землях / О. В.Нестерцова-Собакарь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110). – С.77-82
Series/Report no.: DOI 10.31733/2078-3566-2021-1-77-82;
Abstract: Досліджено історію поширення австрійських нормативно-правових актів, які регулювали цивільні правові відносини на українських землях, що входили до складу Австрійської, а згодом Австро-Угорської імперії. Зазначено, що після приєднання Галичини та Буковини, тут ще тривалий час існували регіональні особливості у сфері застосування пам’яток права, наприклад, використовувалось польське законодавство, або звичаєве право. Вказано, що впровадження австрійського судочинства в регіоні збіглось із епохою чималих реформ у державі, в тому числі у сфері цивільного процесу, оскільки велись великі роботи із кодифікації права. Першим на Галичині, Закарпатті та Буковині впроваджений був Загальний судовий порядок 1781 року, який регулював цивільний процес. Розглянуто основні положення Загального судового порядку (врегульовані питання спорів між панами та селянами, один суддя повинен був довести до кінця справу, усі стадії процесу повинні відбуватись в одному суді, заборона на делегування повноважень судді, рішення суду повинні спиратись виключно на закон), засади на основі яких діяв кодекс (доступності, письмового характеру подання матеріалів, вільного подання доказів, виконавчого провадження процедури ліцитації рухомого та нерухомого майна, можливості апеляції до суду другої інстанції). У дослідженні йде мова про запровадження «Загального судового порядку для Західної Галичини». Висвітлено питання розробки та значення цивільного процесуального кодексу 1895 року, який вважається одним з кращих пам’яток права ХІХ століття.
Description: In the article is being investigated the history of the spread of Austrian legal acts regulating civil legal relations in the Ukrainian lands that were part of the Austrian, and later the AustroHungarian Empire. It is reported that after the accession of Galicia and Bukovina, there is still a long time there were regional differences in the use of sources of law, for example, used Polish law or customary law. It is stated that the implementation of the Austrian judiciary in the region coincided with the era of significant reforms in the country, including in the field of civil proceedings, as considerable work was done on codification of law. The first in Galicia, Transcarpathia and Bukovina was the General Court Order of 1781, which governed the civil process. The article discusses the main provisions of the General Court Order (settled issues of disputes between gentlemen and peasants, one judge had to complete the case, all stages of the process should occur in one court, the ban on the delegation of authority of a judge, court decisions should be based solely on the law), the basis on which the code (availability, written nature of submission of materials, free presentation of evidence, enforcement of the procedure for the bidding of movable and immovable property, possibility of appeal to the court of the second instance. The study refers to the introduction of "general judicial order for Western Galicia." reveals the importance of development issues and the Civil Procedure Code 1895, which is considered one of the best attractions right of the nineteenth century.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6591
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Нестерцова-Собакарь О.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf340,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.