Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6580
Title: Identifying priorities in the formulation and implementation of a national doctrine of juvenile policy in Ukraine
Other Titles: Визначення пріоритетів у формуванні та реалізації національної доктрини неповнолітньої політики в Україні
Authors: Opatsky, R.M.
Опацький, Р.М.
Keywords: концептуальні засади
доктрина
дитина
державна ювенальна політика
conceptual principles
state juvenile policy
child
doctrine
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Opatsky R. M. Identifying priorities in the formulation and implementation of a national doctrine of juvenile policy in Ukraine / R. M.Opatsky // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110). – С. 143-147
Series/Report no.: DOI 10.31733/2078-3566-2021-1-143-147;
Abstract: Визначено основні чинники, що актуалізують необхідність адміністративно-правових досліджень щодо формування та реалізації національної доктрини ювенальної політики в Україні. Підтримується позиція, що суть дослідження концептуальних засад ювенальної політики, як форми специфічного зовнішнього впливу держави, уповноважених органів на відповідні суспільні відносини, полягає у встановленні волі держави та захисті особистих інтересів діти. Наголошується на необхідності розробки та реалізації національної доктрини ювенальної політики без досі активного втручання світової спільноти, послужить наріжним каменем виховання молодого покоління українців, яке зможе передати велич України. Зазначена позиція аргументується, зокрема, тим, що як соціально-демографічна група суспільства неповнолітні характеризуються не лише віком, але й місцем, яке вони займають у соціальній структурі суспільства, особливостями соціального становлення та розвитку. Виокремлено невід’ємні складові доктрини у формуванні та реалізації національної доктрини ювенальної політики в Україні, до яких належать: економічний, соціальний та політичний аспекти. Зазначається, що реалізація національної доктрини ювенальної політики неможлива без розробки ефективного законодавства щодо захисту прав дітей, ювенальної юстиції, задоволення вимог поточної ситуації в країні, перспектив демократичного суспільства та врахування великого досвіду таких законодавство в розвинених країнах. Акцент робиться на необхідності зосередити соціальні інститути, органи влади на активному діалозі з підростаючим поколінням, громадськими молодіжними рухами, дитячими та молодіжними організаціями, залучаючи сім'ю та молодь, як повноправних партнерів до постановки та вирішення поточних соціально-економічних та політичних проблем.
Description: The main factors that actualize the need for administrative and legal research on the formation and implementation of the national doctrine of juvenile policy in Ukraine are identified. The author argues that the essence of the study of the conceptual foundations of juvenile policy, as a form of specific external influence of the state, authorized bodies on relevant public relations, is to establish the will of the state and protect the personal public interests of children. Emphasis is placed on the need to focus social institutions, authorities on active dialogue with the younger generation, public youth movements, children's and youth organizations, involving family and youth as full partners in setting and solving current socio-economic and political problems of society.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6580
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті адм діял
Опацький Р.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf319,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.