Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6575
Title: Адміністративно-правові засади функціонування системи закладів охорони здоров’я МВС як елементу медичного забезпечення поліцейських
Other Titles: Administrative and legal basis of functioning of system of healthcare institutions of the Ministry of Interior as an element of medical provision of police
Authors: Бобрішова, Л.В.
Bobrishova, L.V.
Keywords: Національна поліція України
нормативно-правові акти
реабілітаційні центри
соціальне забезпечення
специфіка професії
National police
social security
specifics of the profession
rehabilitation centers
normative legal acts
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Бобрішова Л. В. Адміністративно-правові засади функціонування системи закладів охорони здоров’я МВС як елементу медичного забезпечення поліцейських / Л. В. Бобрішова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110). – С. 176-181
Series/Report no.: DOI 10.31733/2078-3566-2021-1-176-181;
Abstract: Проаналізовано адміністративно-правові засади функціонування системи закладів охорони здоров’я при Міністерстві внутрішніх справ, які є елементом медичного забезпечення працівників Національної поліції України. Зазначено, що медичне забезпечення поліцейських виступає складовою такого загального явища, як соціальне забезпечення працівників органів внутрішніх справ. Наголошено, що дослідники називають соціальне забезпечення також соціальним захистом, однак зміст цих дефініцій залишається однаковим. Підкреслено, що медичне забезпечення не обмежується лише системою медичних заходів, яких уживають органи охорони здоров’я при МВС, також до нього належить діяльність керівних органів та підрозділів внутрішніх справ, спрямована на проведення оздоровчих або профілактичних заходів серед особового складу й усунення факторів, які шкідливо впливають на працездатність і здоров’я. Зокрема, Департамент охорони здоров’я та реабілітації реалізує державну політику МВС у сфері відомчої охорони здоров’я. Медичне забезпечення органів внутрішніх справ визначено як комплекс організаційних висококваліфікованих форм і методів медичної допомоги, матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних та інших заходів, а соціальне забезпечення поліцейських – як сукупність державних гарантій та юридичних норм, які врегульовують питання соціального та матеріального забезпечення поліцейських у випадках втрати працездатності, набуття статусу інваліда, виходу на пенсію, виявлення захворювань, пов’язаних зі здійсненням професійних обов’язків або іншими обставинами, які передбачені спеціальними законами. До системи закладів охорони здоров’я при Міністерстві внутрішніх справ, згідно з Переліком закладів охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, затвердженим Наказом МВС, віднесено лікувально-профілактичні заклади, санітарно-профілактичні заклади, фармацевтичні заклади, медичні комісії у складі закладів охорони здоров’я МВС.
Description: The study deals with the administrative and legal principles of the system of health care facilities at the Ministry of Internal Affairs, which are an element of medical care for employees of the National Police of Ukraine. It is noted that medical care for police officers is a component of such a common phenomenon as social security for law enforcement officers. It is noted that in the scientific work of researchers call social security also social protection, but the content of these definitions remains the same. It is emphasized that medical care is not limited to the system of medical measures carried out by the health authorities at the Ministry of Internal Affairs, it also includes the activities of governing bodies and departments of internal affairs, aimed at health or preventive measures among the staff and the elimination of harmful and health factors, and the Department of Health and Rehabilitation is implementing the state policy of the Ministry of Internal Affairs in the field of departmental health care. The definition of medical support of law enforcement agencies as a set of organizational, highly qualified forms and methods of medical care, logistics of treatment and prevention, sanitary and epidemiological and other measures, and social security of police is defined as a set of guarantees and legal norms that regulate the activities of police at the expense of the State in matters of social and material security of police in cases of disability, disability, retirement, detection of diseases related to professional duties or other circumstances, which are provided by special laws. The study provides a system of health care facilities at the Ministry of Internal Affairs according to the List of health care facilities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine approved by the Order of the Ministry of Internal Affairs (treatment and prevention facilities, sanitary prevention facilities, pharmaceutical facilities, medical commissions MIA).
URI: http://er.dduvs.in.ua/jspui/handle/123456789/6575
Appears in Collections:АСПІРАНТИ
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110)
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf300,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.