Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6099
Title: Служба в поліції в системі державної служби: закордонний досвід окремих демократичних держав
Other Titles: Police service in the civil service system: foreign experience of some democratic states
Authors: Іваниця, А.В.
Ivanytsya, A.V.
Keywords: цивільна служба
публічна служба
статутний державний чиновник
категорії державних службовців
законодавство
civil service
public service
statutory civil servant
categories of civil servants
legislation
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Іваниця А. В. Служба в поліції в системі державної служби: закордонний досвід окремих демократичних держав / А. В. Іваниця // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4. – С. 29-34
Series/Report no.: УДК 342.951 + 351.74;DOI: 10.31733/2078-3566-2020-4-29-34
Abstract: Проаналізовано досвід передових демократичних держав, а також деяких держав на пострадянському просторі, які здійснили успішні реформи та вступили до Європейського Союзу, щодо моделей побудови системи державної служби, а також поділу державних службовців на категорії, види та групи. Зазначено, що державну службу класифікують за різними критеріями. Відповідно до поділу за гілками влади виділяють службу в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, існує поділ на цивільну, спеціалізовану та мілітаризовану державну службу (до останньої належать поліцейські). Акцентовано, що на специфіку системи державної служби та відповідно на місце служби в поліції впливала низка чинників, а саме: історичний розвиток держави, правова система, форма держави. Відповідно до таких традицій виділяють три групи моделей зарубіжної державної служби: організаційні моделі з поділом на централізовану та децентралізовану, модель за рівнем відкритості з поділом на кар’єрну, посадову або відкриту, англосаксонську та континентальну (з позиції розгляду держав Західної цивілізації). Також окреслено, що через певні традиції у світі терміни «державна служба», «публічна служба», «цивільна служба» трактують по-різному. Розглянуто конкретні приклади поділу на різні категорії державних службовців та місце серед такого поділу у Франції, Німеччині, Угорщині. Особливу увагу приділено законодавству Литовської Республіки, яке регулює питання державної служби та місця служби в поліції в загальній системі. Зазначено, що поліцейські належать до статутних державних службовців, яких стосується спеціальне законодавство, що визначає особливості проходження служби, добору та звільнення зі служби, є своя система звань тощо, й на яких не поширюється дія Закону «Про державну службу» Литовської Республіки.
Description: The study analyzes the experience of advanced democracies, as well as some postSoviet states that have implemented successful reforms and joined the European Union, on models for building a civil service system and the division of civil servants into categories, types and groups. It is noted that the civil service is classified according to various criteria, in accordance with the division by branches of government service is allocated in the legislative, executive, judicial branches, there is a division into civil, specialized and militarized civil service (the latter include police). It is emphasized that the specifics of the civil service system and, accordingly, the place of service in the police were influenced by a number of factors, namely the historical development of the state, the legal system, the form of the state. In accordance with such traditions, there are three groups of models of foreign civil service: organizational models with a division into centralized and decentralized, a model of openness with a division into career, job or open, Anglo-Saxon and continental (from the standpoint of Western civilization). It is also outlined that due to traditions in the world, the terms "civil service", "public service", "civil service" are interpreted differently. Specific examples of division into different categories of civil servants and the place among such division in France, Germany, Hungary are considered. Particular attention is paid to the legislation of the Republic of Lithuania, which regulates civil service and the place of service in the police in the general system. It is noted that police officers are statutory civil servants who are subject to special legislation determining the specifics of service, selection and dismissal, their system of ranks, etc., and who are not covered by the Law "On Civil Service" of the Republic of Lithuania.
URI: http://er.dduvs.in.ua/jspui/handle/123456789/6099
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (107)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті адм діял
Наукові статті адм право
Іваниця А.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf897,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.