Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5861
Title: Реформування системи державного фінансового контролю з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду
Authors: Ярошенко, А.С.
Чечель, А.О.
Марочко, А.А.
Keywords: державний фінансовий контроль
державний бюджет
державні кошти
система державного фінансового контролю
фінансова політика
state financial control
state budget
public funds
system of state financial control
financial policy
Issue Date: 2020
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Ярошенко А.С. Реформування системи державного фінансового контролю з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду / А.С. Ярошенко, А.О. Чечель, А.А. Марочко // Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 408-411
Abstract: Стаття присвячена питанню реформування системи державного фінансового контролю в Україні. Особлива увага приділяється елементам і формам системи державного фінансового контролю. Досліджуються системи фінансового контролю інших країн, зокрема Албанії та Угорщини. Розглядаються позитивні аспекти фінансового контролю вищезазначених країн із метою використання позитивного досвіду в системі державного фінансового контролю України. Нині досить гостро постає питання реформування системи державного фінансового контролю в Україні, що зумовлено, зокрема, стрімким процесом реформування всіх сфер суспільного життя та держави загалом, а також пов’язано з високим рівнем фінансових правопорушень і з надзвичайно високим рівнем корупції в Україні. Звертається увага на органи, які уповноважені на здійснення державного фінансового контролю. Також зазначаються основні форми, які наявні в Україні для здійснення державного фінансового контролю та які потребують суттєвих доопрацювань і реформування. Зазначається, що суб’єктами державного фінансового контролю є державні фінансові органи, уповноважені на функцію контролю за використанням коштів державного бюджету. Окрім того, до них входять й інші суб’єкти суспільних фінансових відносин, відносини яких є предметом перевірок вищезазначених органів. Тобто до суб’єктів можна віднести контролюючих і підконтрольних суб’єктів. Окрема роль відводиться вивченню закордонного досвіду Угорщини та Албанії, чий досвід видається перспективним для реформування вітчизняної системи фінансового контролю. Позитивний закордонний досвід є рушійною силою для розвитку та реформування сучасної системи державного фінансового контролю, адже сучасність та ефективність – це основні вектори на шляху до європейських стандартів. Зроблено висновок про стан системи державного фінансового контролю в Україні та наголошено на необхідності реформування цієї системи. Виділено переваги та недоліки української системи державного фінансового контролю й виокремлено розмежування оцінки державного фінансового контролю загалом та оцінки його окремих форм і заходів із метою подальшого реформування та зменшення відсотка фінансових правопорушень, а також корупційних проявів в Україні.
Description: The article is devoted to the issue of reforming the state financial control system in Ukraine. Particular attention is paid to the elements and forms of the public financial control system. The systems of financial control of other countries, including Albania and Hungary, are being explored. Positive aspects of the financial control of the above-mentioned countries are considered in order to use the positive experience in the system of public financial control of Ukraine. Nowadays, the issue of reforming the system of public financial control in Ukraine is rather acute, it is with a rapid process of reforming all spheres of public life and the state as a whole, as well as with the high level of financial offenses and extremely high level of corruption in Ukraine. Attention is drawn to bodies that are authorized to exercise public financial control. It also outlines the main forms that are available in Ukraine for the implementation of public financial control, which need substantial refinement and reform. It is noted that the subjects of state financial control are state financial bodies authorized to control the use of state budget funds. In addition, they also include other subjects of public financial relations, whose relations are the subject of inspections by the above-mentioned bodies. In other words, the subjects can include controlling and controlled entities. A special role is given to the study of foreign experience of Hungary and Albania, whose experience seems promising for reforming the domestic system of financial control. Positive foreign experience is a driving force for the development and reform of the modern system of public financial control, because modernity and efficiency are the main vectors on the way to European standards. The state of the system of state financial control in Ukraine is made and the necessity of reforming this system is emphasized. The advantages and disadvantages of the Ukrainian system of state financial control are highlighted and the distinction is made between the assessment of the state financial control as a whole and the evaluation of its individual forms and measures in order to further reform and reduce the percentage of financial offenses as well as corruption manifestations in Ukraine.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5861
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Ярошенко А.С.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
408.pdf283,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.