Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5859
Title: Визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері
Other Titles: Determining court jurisdiction in the proceedings as regards disputes in the public procurement domain
Authors: Ярошенко, А.
Костенко, О.
Yaroshenko, A.
Kostenko, O.
Keywords: публічні закупівлі
судова юрисдикція
предметна юрисдикція
інстанційна юрисдикція
територіальна юрисдикція (підсудність)
public procurement
court jurisdiction
subject-matter jurisdiction
instance jurisdiction
territorial jurisdiction (court jurisdiction)
Issue Date: 2020
Publisher: Юридичне видавництво “Право України”
Citation: Ярошенко А. Визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері / А. Ярошенко, О. Костенко // Право України. - 2020. - № 8. - С. 262-275
Abstract: Нині у нашій державі відбувається приведення системи публічних закупівель до європейських стандартів. Зокрема, 19 квітня 2020 р. набула чинності нова редакція Закону України “Про публічні закупівлі”. Зміни відбуваються з метою адаптації вітчизняного законодавства до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підвищення рівня конкуренції у сфері публічних закупівель та сприяння прозорості використання бюджетних коштів. Від дієвості роботи системи публічних закупівель залежить загальна успішність функціонування державного сектору. Під ефективністю у цьому контексті слід розуміти економію бюджетних коштів при забезпеченні високої якості продукції, товарів, робіт і послуг, що закуповуються. Також публічні закупівлі є важливим інструментом впливу на економічні та соціальні процеси. Однак, незважаючи на зміни, що відбуваються у законодавстві, у сфері публічних закупівель залишаються проблемні аспекти, серед яких варто виділити питання визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері. Метою статті є визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері та надання рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. У процесі дослідження з’ясовано, що перешкодою до ефективного вирішення спорів є заплутаність і невизначеність предметної підсудності при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері. Несформована стала практика Верховним Судом із цього питання не дає змоги судам першої та апеляційної інстанцій дійти однакових висновків щодо визначення предметної юрисдикції. Проаналізувавши правову природу рішень Антимонопольного комітету України, робиться висновок про необхідность розгляду справ щодо їх оскарження адміністративними судами, оскільки такі рішення нічим не відрізняються від рішень інших суб’єктів владних повноважень. Узагальнюючи наявні погляди вчених і проаналізовану судову практику, пропонуються зміни до чинного законодавства, а саме до ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, у якій доцільно закрі пити компетенцію адміністративних судів розглядати справи стосовно договорів про публічні закупівлі.
Description: Today, our State is harmonizing the public procurement system to comply with the European standards. In particular, on April 19, 2020, the redrafted Law of Ukraine “On Public Procurement” has come into effect. The changes are aimed at adapting domestic legislation to the requirements of the Association Agreement between Ukraine, on the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member States, on the other part, as well as at raising the level of competition in the public procurement domain and promoting transparency in the use of budget money. The overall success of the public sector depends on efficient operation of the public procurement system. In this context, efficiency should be understood as saving of budget money while ensuring high quality of products, goods, works and services purchased. Besides, public procurement is an important tool for influencing economic and social processes. However, despite the changes taking place in legislation, there are still problematic aspects in the domain of public procurement, and it is worth highlighting such of them as the issue of determining court jurisdiction in the proceedings as regards disputes in the public procurement domain. The purpose of the article is to determine court jurisdiction in the proceedings as regards disputes in the public procurement domain and to provide recommendations for improving the legislation in this area. In the course of the study, it is established that efficient dispute resolution is hindered by the confusion and uncertainty of subject-matter jurisdiction in the proceedings as regards disputes in the public procurement domain. Due to the unformed case law of the Supreme Court on this issue, trial courts and courts of appeal are unable to reach the same opinion when determining the subject-matter jurisdiction. Having analyzed the legal nature of the decisions made by the Antimonopoly Committee of Ukraine, the author concludes that there is a need to consider cases on their appeal by administrative courts, since such decisions do not differ from the decisions made by other entities of power. Summarizing current views of scholars and the analyzed case law, the article proposes changes to current legislation, namely, part 1, article 20 of the Economic Procedure Code of Ukraine, in which it would be advisable to consolidate the competence of administrative courts over cases relating to public procurement contracts.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5859
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Ярошенко А.С.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf229,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.