Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5858
Title: Правовий статус Національного банку України: парадигмальний аналіз
Other Titles: Legal status of the National bank of Ukraine: paradigm analysis
Authors: Ярошенко, А.С.
Загоровська, І.О.
Пономарьова, В.Р.
Keywords: Національний банк України
банківська система
парадигмальний аналіз
правовий статус
контроль і нагляд
National Bank of Ukraine
banking system
paradigm analysis
legal status
control and supervision
Issue Date: 2020
Publisher: Запорізький національний університет
Citation: Ярошенко А.С. Правовий статус Національного банку України: парадигмальний аналіз / А.С. Ярошенко, І.О. Загоровська, В.Р. Пономарьова // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 8. - С. 342-344
Abstract: Стаття присвячена дослідженню особливостей правового статусу Національного банку України. Констатується, що нині банківська система нашої держави вимагає прийняття комплексних заходів щодо її зміцнення, а також підтримки фінансової стійкості банків. Важливу роль у здійсненні зазначених заходів має відігравати Національний банк України як орган державної влади, що здійснює контроль і нагляд за діяльністю комерційних банків. Розуміння правового статусу Національного банку України (далі – НБУ), його місця та ролі в системі органів державної влади є досить актуальною проблемою. Відсутність чіткого визначення правового статусу НБУ в теорії і в Конституції України, а також проблема взаємодії з органами виконавчої влади ускладнюють функціонування грошово-кредитної системи та розвиток економіки держави загалом. Мета статті – на основі аналізу законодавства та практики його реалізації визначити правове становище Національного банку України в банківській системі нашої держави. У статті стверджується, що застосування парадигмального підходу до дослідження правового статусу Національного банку України дозволяє здійснити аналіз теоретичних положень в окресленій сфері, проблематизувати значення і місце правових норм, що визначають правову природу НБУ в системі права. Робиться висновок, що Національний банк України є сучасною незалежною державною інституцією, яка покликана забезпечувати цінову та фінансову стабільність у державі та сприяти економічному зростанню України. Особливий статус і незалежність Національного банку України зумовлені необхідністю здійснювати ефективне банківське і грошово-кредитне регулювання, проте можна говорити лише про певний ступінь незалежності Національного банку України. Автономність і самостійність НБУ підкріплюються створеним механізмом його підзвітності Верховній Раді України, що є важливою умовою забезпечення ефективності та прозорості політики, яку провадить Національний банк України. Монопольно реалізуючи свої законодавчо закріплені повноваження, НБУ повинен виходити з інтересів держави, враховувати діяльність інших органів державної влади, координувати з ними свою діяльність.
Description: The article is devoted to the study of the features of the legal status of the National Bank of Ukraine. It is stated that currently the banking system of our state requires the adoption of comprehensive measures to strengthen it, as well as support the financial stability of banks. An important role in the implementation of these measures should be played by the National Bank of Ukraine as a state authority that exercises control and supervision over the activities of commercial banks. Understanding the legal status of the National Bank of Ukraine, its place and role in the system of public authorities is a very urgent problem. After all, the lack of a clear definition of the legal status of the NBU in theory and in the Constitution of Ukraine, as well as the problem of interaction with executive authorities, complicate the functioning of the monetary system and the development of the state economy as a whole. The purpose of the article is to determine the legal status of the National Bank of Ukraine in the banking system of our state based on the analysis of legislation and practice of its implementation. The article states that the application of a paradigmatic approach to the study of the legal status of the National Bank of Ukraine allows us to analyze theoretical provisions in this area, problematize the meaning and place of legal norms that determine the legal nature of the NBU in the legal system. It is concluded that the National Bank of Ukraine is a modern independent state institution that is designed to ensure price and financial stability in the state and contribute to the economic growth of Ukraine. The special status and independence of the National Bank of Ukraine are due to the need to implement effective banking and monetary regulation. However, we can only talk about a certain degree of independence of the National Bank of Ukraine. The autonomy and independence of the NBU is supported by the established mechanism of its accountability to the Verkhovna Rada of Ukraine, which is an important condition for ensuring the effectiveness and transparency of the policy pursued by the National Bank of Ukraine. Monopolistically exercising its legally established powers, the NBU should proceed from the interests of the state, take into account the activities of other state authorities, and coordinate its activities with them.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5858
Appears in Collections:НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті фін право
Ярошенко А.С.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf279,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.