Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5825
Title: Національна економіка: взаємозв’язки між внутрішніми та зовнішніми параметрами функціонування
Other Titles: National economy: relations between internal and external parameters of functioning
Authors: Кононова, І.В.
Kononova, I.
Keywords: соціально-економічна система
розвиток
національна економіка
функціонування
параметр
зовнішнє середовище
внутрішнє середовище
socio-economic system
development
national economy
functioning
parameter
external environment
internal environment
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Інтернаука"
Citation: Кононова І.В. Національна економіка: взаємозв’язки між внутрішніми та зовнішніми параметрами функціонування / І.В. Кононова // Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - № 4 (24). - https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4907
Abstract: Стаття присвячена дослідженню зовнішніх та внутрішніх параметрів функціонування національної економіки України та їхнього впливу на розвиток. Виявлено, що розвиток національної економіки є динамічним процесом, який протікає під різноспрямованим впливом внутрішніх та зовнішніх параметрів. Саме тому, виявлення взаємозв’язків між внутрішніми та зовнішніми параметрами, а також їх спільного впливу на розвиток є надзвичайно актуальним завданням, виконання якого дасть необхідну інформацію для управління складним процесом розвитку національної економіки. Метою дослідження є виявлення взаємозв’язків між розвитком національної економіки та її внутрішніми та зовнішніми параметрами. Доведено, що поняття національна економіка потребує всебічної характеристики в умовах глобалізації та трансформаційних змін. Досліджено теоретичні підходи до трактування поняття «національна економіки». Проаналізовано існуючі у світовій та вітчизняній науці формулювання поняття «національна економіка». Встановлено, що в більшості випадків трактування національної економіки ґрунтується на визначенні категорії «система». Надано підходи до визначення системності розвитку національної економіки. Проведено експертне опитування щодо складання переліку зовнішніх та внутрішніх параметрів функціонування національної економіки. Надано перелік зовнішніх та внутрішніх параметрів функціонування національної економіки. Запропоновано встановлювати по зовнішнім параметрам індивідуальний та загальний вплив з використанням матричного методу. По внутрішнім параметрам запропоновано встановлювати опосередкований та безпосередній зв'язок. Обґрунтовано важливість виявлення та оцінки внутрішніх параметрів, під впливом яких відбувається зміна тенденцій, притаманних національній економіці. Вплив внутрішніх параметрів представлено взаємно-обумовлюючим та факторно-результативним зв’язками між параметрами функціонування національної економіки. Побудована мережева модель внутрішніх параметрів національної економіки. Побудовано шестикутник зв’язку між зовнішніми та внутрішніми параметрами національної економіки.
Description: The article is devoted to the study of external and internal parameters of the functioning of the national economy of Ukraine and their impact on development. It is revealed that the development of the national economy is a dynamic process, which proceeds under the various influences of internal and external parameters. That is why identifying the relationship between internal and external parameters, as well as their joint impact on development, is an extremely urgent task, the implementation of which will provide the necessary information for managing the complex process of development of the national economy. The aim of the study is to identify the relationship between the development of the national economy and its internal and external parameters. It is proved that the concept of a national economy requires a comprehensive haracterization in the conditions of globalization and transformational change. The theoretical approaches to the interpretation of the concept of "national economy" are investigated. The existing national and national science formulations of the concept "national economy" are analyzed. It has been established that in most cases the interpretation of the national economy is based on the definition of the category "system". Approaches to determining the systemic development of the national economy are given. An expert survey was conducted to compile a list of external and internal parameters of the functioning of the national economy. The list of external and internal parameters of functioning of the national economy is given. It is proposed to set individual and general effects using the matrix method according to external parameters. By internal arameters it is suggested to establish an indirect and direct connection. The importance of identifying and evaluating internal parameters influenced by changes in the tendencies inherent in the national economy is substantiated. The influence of internal parameters is represented by mutually-causing and factor-productive connections between the parameters of the functioning of the national economy. A network model of external and internal parameters of the national economy was constructed. A hexagon of communication between the external and internal parameters of the national economy was constructed.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5825
Appears in Collections:Кононова І.В.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15567223971990.pdf811,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.