Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5419
Title: Криміналістична характеристика як елемент методики розслідування кримінальних правопорушень проти моральності
Other Titles: Forensic description as an element of the methodology of investigation of criminal offenses against morality
Authors: Єфімов, М.М.
Yefimov, M.M.
Citation: Єфімов М. М. Криміналістична характеристика як елемент методики розслідування кримінальних правопорушень проти моральності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (106). – C. 161-167
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Keywords: кримінальні правопорушення проти моральності
криміналістична характеристика
методика розслідування
слідчі (розшукові) дії
планування розслідування
criminal offenses against morality
forensic characteristics
methods of investigation
investigative (search) actions
investigation planning
Abstract: Досліджено деякі аспекти розслідування кримінальних правопорушень проти моральності. Розглядаються особливості криміналістичної характеристики як елементу методики розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень. Автор акцентує увагу на тому, що будь-яка методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень має певну структуру, важливим елементом якої є криміналістична характеристика. Поняття криміналістичної характеристики як елемента методики, кількість, зміст та значення структурних елементів цієї наукової категорії залишаються невизначеними та суперечливими. Більше того, на рубежі тисячоліть гостро постало питання щодо доцільності існування криміналістичної характеристики як наукової категорії загалом. Тому слід мати на увазі, що значення криміналістичної характеристики можна розділити на практичне й теоретичне. Для працівників поліції, які безпосередньо займаються розслідуванням, найбільш важливим є практичне застосування того чи іншого засобу, що допоможе в процесі розслідування. Зазначається, що методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень – це система наукових положень, а також розроблених на їх основі методичних та практичних рекомендацій з розслідування окремих видів і груп кримінально караних діянь. Наголошується на тому, що структура досліджуваної наукової категорії має такий вигляд: криміналістична характеристика кримінальних правопорушень; аналіз первинної інформації та початок кримінального провадження; обставини, що підлягають доведенню по кримінальному провадженню; типові слідчі ситуації розслідування; особливості проведення початкових слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших заходів; особливості проведення подальших слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших заходів; особливості використання спеціальних знань під час розслідування кримінального правопорушення; профілактична діяльність слідчого стосовно причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення; особливості діяльності слідчого на завершальному етапі розслідування.
Description: The scientific article is devoted to the study of some aspects of the investigation of criminal offenses against morality. Peculiarities of forensic characteristics as an element of the methodology of investigation of this category of criminal offenses are considered. The author emphasizes that any method of investigating certain types of criminal offenses has a certain structure, an important element of which is the forensic characteristics. The concept of forensic characteristics as an element of methodology, quantity, content and significance of structural elements of this scientific category remain vague and contradictory. Moreover, at the turn of the millennium, the question of the expediency of the existence of forensic characteristics as a scientific category in general became acute. Therefore, it should be borne in mind that the value of forensic characteristics can be divided into practical and theoretical. For police officers who are directly involved in the investigation, the most important thing is the practical application of a tool that will help in the investigation process. It is noted that the method of investigation of certain types of criminal offenses is a system of scientific provisions, as well as methodological and practical recommendations developed on their basis for the investigation of certain types and groups of criminally punishable acts. It is emphasized that the structure of the studied scientific category is as follows: forensic characteristics of criminal offenses; analysis of primary information and initiation of criminal proceedings; circumstances to be proved in criminal proceedings; typical investigative situations; features of conducting initial investigative (search) actions, covert investigative (search) actions and other measures; features of further investigative (search) actions, covert investigative (search) actions and other measures; features of the use of special knowledge during the investigation of a criminal offense; preventive activities of the investigator in relation to the causes and conditions that contributed to the commission of a criminal offenses features of the investigator's activity at the final stage of the investigation.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5419
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (106).
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Єфімов М.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf873,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.