Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5393
Title: Аналіз поняттєво-категорійного апарату дослідження процесу гуманізації професійної підготовки публічних службовців
Other Titles: Analysis of apparatus criticus of the process of humanization of professional training of public servants
Authors: Шевченко, С.О.
Shevchenko, S.
Keywords: поняттєво-категорійний апарат
гуманізм
гуманізація
особистість
педагогічна діяльність
педагогічний процес
самореалізація
особистісний розвиток
особистісна зрілість викладача вищої школи
самоактуалізація
самоздійснення
conceptual and categorical framework
humanism
humanization
teaching activities
personality
activities
educational process
personal maturity of an academician
personal enhancement
selfactualization
self-fulfillment
self-realization
Issue Date: 2015
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Citation: Шевченко С.О. Аналіз поняттєво-категорійного апарату дослідження процесу гуманізації професійної підготовки публічних службовців / С.О. Шевченко // Наукові праці. Державне управління. – Миколаїв, 2015. – Вип. 252. – Т 263. – С. 184–190.
Abstract: Професійна підготовка майбутніх публічних управлінців має забезпечувати навчання і виховання професіоналів, які легко орієнтуються в новітніх галузевих досягненнях і технологіях, з розвинутим творчим мисленням, компетентностями, які уможливлять ефективне вирішення комплексу завдань, що постануть перед ними, з урахуванням вищості гуманістичних пріоритетів, до яких спостерігається потужна тенденція у сучасному суспільстві. Науковими дослідженнями доведено, що гуманізація й гуманітаризація – два взаємозалежні складники єдиного процесу підготовки фахівців. Аргументується, що утвердження гуманізації процесу професійного навчання публічних службовців в теорії і практиці вищої професійної освіти супроводжується становленням відповідного поняттєво-категорійного апарату. Уточнюються сутність і співвідношення ключових понять щодо гуманізації педагогічної діяльності: гуманізм, гуманізація педагогічної діяльності, самореалізація, особистісна зрілість викладача вищої школи, самоактуалізація, самоздійснення. Практика професійної підготовки публічних службовців свідчить, що ця проблема у вищих навчальних закладах ще далеко не розв’язана. Недостатня гуманітарна освіченість як невдалий результат гуманізації освітнього процесу руйнівно відбивається на людині, на її світосприйманні й світогляді. Певним нейтралізатором такого стану є гуманітаризація навчання, професійної підготовки майбутніх фахівців. Вона, як процес освоєння знань про людину, не просто поповнює знання людини, що навчається, а й виконує дуже важливу людинотворчу роль: людина перетворює знання про людину, людську сутність в лінію свого життя і праці, тим самим олюднює останні, перетворюючи гуманітарні знання в дійові технології. Мета статті – здійснення аналізу понятійно-категорійного апарату дослідження процесу гуманізації професійної підготовки публічних службовців в частині педагогічної діяльності викладачів вищої школи для обґрунтування теоретичних і науково-методичних засад гуманізації процесу професійного навчання публічних службовців. Ключовим елементом головного понятійного конструкта є поняття «гуманізм». За нашою гіпотезою для того, щоб викладачу ВНЗ здійснити «перегляд і переоцінку» своєї діяльності, перетворивши гуманізм у центральну складову свого педагогічного мислення, йому слід спиратися на фундаментальну потребу кожного викладача ВНЗ у самостійній реалізації свого особистого гуманістичного потенціалу, під яким розуміється сукупність його внутрішніх сил, спрямованих на повагу до гідності кожного суб’єкта педагогічного процесу, на ставлення до студента як до найвищої цінності нарівні з собою та іншими членами суспільства. У сучасній науці серед показників особистісного гуманістичного потенціалу викладача особливе місце займає феномен самореалізації. У статті доведено, що індикаторами самореалізації є: виявлення особистісних факторів, пов’язаних з успіхом у професійній діяльності викладача-педагога; вбачання професійної успішності педагога як основного чинника гуманізації педагогічної діяльності і педагогічного процесу. Дефініція процесу самореалізації особистості сформульована нами як породжений фундаментальною потребою особистості процес об’єктивації її сутнісних сил, який відбувається завдяки її власній діяльності і спричиняє включення особистості до ієрархічно вищих систем. Таке визначення релевантне сучасним уявленням гуманістичної педагогіки. Стверджується, що з’ясування та застосування базових понять у межах зазначеного підходу дає змогу вірогідно описувати, пояснювати, прогнозувати, ефективно проектувати системи освіти та забезпечувати гуманізацію навчально-виховного процесу в них.
Description: Vocational training of the future public administrators must ensure training and education of professionals who will be closely familiar with the latest industry achievements and technologies, will have advanced creative thinking and competences, and who will allow efficient resolution of a number of tasks faced by them, taking into consideration the superiority of humanistic priorities, a strong tendency to which is observed in the modern society. The research studies have proved that humanization and humanitarization are mutually dependent components of a single process of the specialist training. It is herein reasoned that establishment of the public officers’ vocational training humanization in theory and practice of the higher vocational education is accompanied by establishment of a corresponding conceptual and categorical framework. The nature and correlation of the key concepts regarding the teaching activities humanization – humanism, teaching activities humanization, self-realization, personal maturity of the academician, self-actualization, self-fulfillment – are herein specified. The practice of vocational training of the public officers shows that this problem in the higher education institutions is far from being resolved. Insufficient academic accomplishments as a poor result of educational process humanization has a destructive effect on personality, its world perception and world view. Humanitarization of educational process and vocational training of the future experts is a certain neutralizer of this condition. As a process of absorption of information about a human, it does not only enriches the trained person’s knowledge, but also plays the essential human-making role: a person transforms human knowledge and knowledge about human nature into the line of life and work, subsequently humanizing the latter and transforming the humanities knowledge into efficient technologies. The purpose of the article is to analyze conceptual and categorical framework of humanization process of the public officers’ vocational training in terms of the higher administration school academicians’ teaching activities in order to justify theoretical and methodological grounds of the public officers’ vocational training humanization. The key element of the main conceptual construct is a concept of humanism. Our hypothesis suggests that in order for the academician to «review and revaluate» their activities, therefore making the humanism the main constituent of their teaching philosophy, they must be guided by every academician’s fundamental need of realization of their personal humanistic potential that is the aggregate of their internal powers focused on respect towards the dignity of any participant of educational process, on treatment of a student as the highest valuable equal to the academician and other members of the society. A self-realization phenomenon has a special place in the modern science among personal humanist potential values of the academician. The article proves that self-realization indices are the following: determination of personal factors related to professional success of the teacher; consideration of the teacher’s professional achievements as the main factor of the teaching activities and educational process humanization. The person’s self-realization process is hereby defined as their essential powers objectification process originated by the fundamental personal need, which takes place due to the person’s own activities, and causes integration of the personality to hierarchically higher structures. This definition is relevant to the modern idea of humanistic education science. It is stated herein that determination and utilization of basic concepts within said approach allows to give reliable descriptions, to define, to predict, and to design efficiently the educational systems, as well as to ensure humanization of educational process within them.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5393
Appears in Collections:НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Шевченко С.О.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf524,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.