Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5202
Title: Пдхід до оцінки регуляторної політики та її впливу на розвиток економіки
Other Titles: Approach to regulatory policy evaluation and its effects on economic development
Authors: Разумова, Г.В.
Razumova, A.
Keywords: регуляторна політика
індикатори
національна економіка
оцінка
еластичність розвитку
показники оцінки
regulatory policy
indicators
national economy
evaluation
elasticity of development
indicators of evaluation
Issue Date: 2019
Publisher: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Citation: Разумова Г.В. Пдхід до оцінки регуляторної політики та її впливу на розвиток економіки / Г.В.Разумова // Економічний простір. - 2019 . - № 142. - С. 78-87
Abstract: Визначено, що національна економіка представляє собою багатоаспектну систему, що потребує специфічного підходу до оцінювання, який зможе врахувати всі її аспекти. Метою дослідження є розробка підходу до оцінки регуляторної політики та її результатів, який дозволяє врахувати віддачу від змін в регуляторній політиці. Визначено критерії та показники оцінки розвитку національної економіки (результатів регуляторної політики), а також показники оцінки змін регуляторної політики. У якості критерію оцінки регуляторної політики обрано ступінь віддачі від змін в галузі регулювання. При цьому індикатором, що найточніше відбиває даний критерій запропоновано використовувати коефіцієнт еластичності розвитку за сферами від змін у регулюванні. Проаналізовано місце системи показників оцінки розвитку національної економіки в оцінюванні регуляторної політики. Розроблено підхід до оцінки регуляторної політики, що на відміну від інших ґрунтується на визначенні коефіцієнтів еластичності розвитку за сферами від зміни регуляторної політики із застосуванням інструментів кореляційно-регресійного аналізу та моделювання. Представлений підхід дозволяє врахувати віддачу від змін в регуляторній політиці, що призводить до відповідної зміни розвитку в окремих сферах національної економіки. Підхід до оцінки регуляторної політики та її результатів побудовано на основі індикаторів, що використовуються фахівцями Світового банку при оцінці стійкого економічного розвитку (Sustainable Economic Development Assessment), а також показниках та індикаторах складових рейтингу Doing Business, індикаторів управління рейтингу Worldwide Governance Indicators й показників складової Business regulation рейтингу Economic Freedom of the World. Підсистеми показників запропонованого підходу можуть бути використані як самостійні структурні елементи, на основі яких може бути отримана вичерпна інформація про певний процес. Так, наведена підсистема показників оцінки розвитку національної економіки за сферами служить підґрунтям для отримання всебічного уявлення про зміни, що відбуваються в різних сферах, а також виокремлення проблемних сфер. Підсистема показників оцінки регуляторної політики, в свою чергу, служить підґрунтям для отримання інформації про те, наскільки покращилось чи погіршилось регулювання для кожної зі сфер розвитку.
Description: It has been determined that the national economy is a multidimensional system that requires a specific approach to evaluation, which can take into account all its aspects.The purpose of the study is to develop an approach to the assessment of regulatory policy and its results, which allows taking into account the impact of changes in regulatory policy. The criteria and indicators for assessing the development of the national economy (the results of regulatory policy), as well as indicators of the assessment of changes in the regulatory policy, have been determined. As a criterion for assessing regulatory policy, the degree of return from regulatory changes has been selected. At the same time, the coefficient of elasticity of the development of spheres from changes in regulation has been proposed to use as indicator that most accurately reflects this criterion. The place of the system of indicators for assessing the development of the national economy in the assessment of regulatory policy has been analyzed. An approach to the assessment of regulatory policy has been developed, which, unlike the other, is based on the determination of the elasticity of the development of spheres from the change of regulatory policy with the use of correlation and regression analysis and modeling tools. The presented approach allows to take into account the impact of changes in regulatory policy, which leads to a corresponding change in development in certain areas of the national economy. The approach to the evaluation of regulatory policy and its results is based on indicators used by the World Bank experts in Sustainable Economic Development Assessment, as well as indicators of the Doing Business rating, Worldwide Governance Indicators and indicators of the Business regulation of the Economic Freedom of the World rating. Subsystems of indicators of the proposed approach can be used as independent structural elements, on the basis of which comprehensive information about a certain process can be obtained. Thus, the subsystem of indicators for assessing the development of the national economy by fields serves as a basis for obtaining a comprehensive picture of the changes, which take place in various spheres, as well as the identification of problem areas. The subsystem of the indicators of regulatory policy assessment, in turn, serves as a basis for obtaining information on the improvement or deterioration of regulation for each of the areas of development.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5202
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Разумова Г. В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет 142_февраль_2019 78-87.pdf1,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.