Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5191
Title: Нормативно-правові гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
Other Titles: Regulatory guarantees of the internally displaced person’s rights and freedom
Authors: Орєшкова, А.Ф.
Orieshkova, А.F.
Keywords: внутрішньо переміщені особи
захист і охорона прав і свобод
гарантії
загальносоціальні гарантії
юридичні гарантії
нормативно-правові гарантії
організаційно-правові (інституційні) гарантії
реалізація прав і свобод
забезпечення прав і свобод
internally displaced persons
guarantees
social guarantees
legal guarantees
regulatory guarantees
organizational and legal (institutional) guarantees
realization of human rights and freedoms
ensuring the rights and freedoms
defence and protection of human rights
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Орєшкова А.Ф. Нормативно-правові гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб / А.Ф.Орєшкова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (105). - С. 71-76
Abstract: Держава не може вважатись демократичною, соціальною і правовою за відсутності нормативно-правових гарантій, які забезпечують безперешкодну реалізацію прав, свобод і інтересів людини й громадянина, зокрема й внутрішньо переміщених осіб, а у разі їх порушення – охорону, захист та відновлення. Зіткнувшись у 2014 р. з військовою агресією, окупацією частини території України, влада стикнулась не тільки з проблемою внутрішньої вимушеної міграції, а й з потребою створення дієвих гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, зокрема нормативноправових. Акцентовано, що в контексті забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб одним із дискусійних питань є співвідношення міжнародного та національного права, що потребує доктринального вивчення. Проаналізувавши співвідношення міжнародного і національного права, зазначено, що в Україні перевага надається моністичній теорії, для якої характерним є збереження верховенства Основного закону держави, з визнанням водночас пріоритету міжнародного права над національним. Наголошено, що норми міжнародних та національних нормативно-правових актів щодо захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам дозволяють забезпечити дієву роботу органів державної влади та місцевого самоврядування щодо захисту й підтримки такої категорії осіб, як ВПО. Зауважено, що нормативно-правове регулювання у сфері захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб характеризується недосконалістю та розбалансованістю у різних аспектах суспільного життя. На основі комплексного аналізу міжнародних та національних нормативно-правових актів у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб подано їх авторську класифікацію. Зазначено переваги класифікації нормативно-правових актів у контексті забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Description: The state cannot be considered democratic, social and legal in the absence of normative legal guarantees that ensure the unimpeded realization of the rights, freedoms and interests of a person and a citizen, including internally displaced persons, and in case of their violation, protection and restoration. Encountered in 2014 with military aggression, the occupation of part of Ukraine, the authorities faced not only the problem of internal forced migration, but also the need to create effective safeguards for the rights and freedoms of internally displaced persons, in particular, regulatory and legal ones. It is highlighted that in the context of ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons, one of the issues of discussion is the correlation of international and national law, which requires doctrinal study. After analyzing the correlation between international and national law, it is noted that in Ukraine superiority is given to the monistic theory, which is characterized by preservation of the supremacy of the basic law of the state, with the recognition of the priority of international law over the national one. It is stressed that the norms of international and national legal acts on protection and assistance to internally displaced persons provide an opportunity to ensure the effective functioning of public authorities and local self-government bodies for the protection and support of such a category of persons as IDP. It is noted that normative-legal regulation in the field of protection of rights and freedoms of internally displaced persons is characterized by imperfection and imbalance in various aspects of public life. On the basis of a comprehensive analysis of international and national normative legal acts in the field of ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons, author’s classification is given. The advantages of classification of normative legal acts in the context of ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons are noted.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5191
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (105)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Орєшкова А.Ф.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf361,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.