Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5120
Title: Реформування фінансового контролю як засобу протидії корупції у контексті підписання угоди про асоціацію з ЄС
Other Titles: Financial control reform as a means of countering corruption in the context of signing the Association Agreement with the EU
Authors: Ярошенко, А.С.
Антропов, Б.О.
Yaroshenko, A.
Anthropov, B.
Keywords: реформування
контроль
фінансовий контроль
Угода про асоціацію
корупція
методи фінансового контролю
reform
control
fnancial controll
association agreement
corruption
methods of fnancial control
Issue Date: 2020
Publisher: Міжнародний гуманітарний університет
Citation: Ярошенко А. С. Реформування фінансового контролю як засобу протидії корупції у контексті підписання угоди про асоціацію з ЄС / А. С. Ярошенко, Б. О. Антропов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». - 2020. - № 43. - С. 73–76.
Abstract: У статті досліджено механізм державного фінансового контролю та його реформування у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – Угода про асоціацію). Дослідження ґрунтується на стані економічного розвитку держави й багатовекторності процесів розвитку й реформ у сферах державного контролю, а саме фінансових процесів. Дослідження здійснюється за допомогою загальнонаукових і правових методів пізнання, зокрема методу аналізу й порівняння. Аналіз сучасної інформації, наукових статей і різних дослідних робіт учених допомагає розкрити сучасну проблематику розвитку фінансового регулювання, а саме корупційні дії посадових осіб в органах державної влади. Була встановлена мета статті, яка полягає в дослідженні реформування фінансового контролю як засобу протидії корупції в контексті підписання Угоди про асоціацію. У процесі порівняння розглядаються методи фінансового контролю як засобу боротьби з корупцією, їх застосування й можливість удосконалення в результаті імплементації Угоди про асоціацію та практики Європейського Союзу (далі – ЄС). Своєю чергою практична реалізація цих методів у державі сприятиме протидії корупційним процесам, покращуватиме економічний стан держави й забезпечуватиме контроль за фінансово-господарською діяльністю. За основу було взято один із сучасних методів контролю, а саме аудиторську службу, або аудиторський контроль, функція якого полягає в дієвому застосуванні контролю в управлінні державними фінансовими ресурсами та створенні необхідних передумов для здійснення в державі ефективної економічної політики. Під час дослідження встановлено походження самого законопроєкту, який був розроблений на базі законодавства Європейського Союзу, зокрема положення однієї з Директив. Розглядаються також додаткові методи й заходи боротьби з корупцією, які проявляються в середовищі сучасної молоді, що активно створює позитивні рухи та школи в контексті протидії корупції в сучасності. Збори, уроки, конференції надають молоді необхідних знань щодо протидії корупції, а також щодо дій у ситуації, коли стаєш свідком такого явища. У висновках подані підсумки щодо проведення дослідницької роботи й пропозиції стосовно реформування на основі Угоди про асоціацію та практики ЄС.
Description: The article examines the mechanism of public fnancial control and its reform in connection with the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union. The research is based on the state of economic development of the state, and the multivector development processes and reforms in the spheres of state control, namely fnancial processes. The research is carried out using common scientifc and legal methods of cognition, namely the method of analysis and comparison. In the process of analysis of modern information, scientifc articles and various research works the modern problems of fnancial regulation development, namely corruption actions of offcials in public authorities. Also, the purpose of this article was to investigate the reform of fnancial control as a means of counteracting corruption in the context of the association agreement. In the process of comparison, fnancial control methods are considered as a means of combating corruption, their application and the possibility of improvement as a result of the implementation of the EU Association Agreement and practices, which in turn, during their practical application and implementation in the country, will help to counteract corruption processes, improve economic situation in the country and ensure control over fnancial and economic activities. One of the modern methods of control was taken as the basis, namely the audit service or audit control, which expresses its activity in the effective application of control in the management of public fnancial resources and creates the necessary prerequisites for the implementation in the country of effective economic policy. In particular, the study identifed the origin of the draft law, which was drafted on the basis of European Union law, in particular the provisions of one of the Directives. In turn, additional methods and measures for combating corruption are being considered, which are manifesting themselves among today’s youth and are actively creating positive movements and schools in the context of “countering corruption in the present”. Conducting, meetings, lessons, conferences provide young people with the necessary knowledge regarding the effects of corruption and actions when witnessing such a phenomenon. The conclusions summarize the results of the research and provide suggestions for reform based on the EU Association Agreement and practice.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5120
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Ярошенко А.С.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf329,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.