Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3958
Title: Communicative competence as a component of the professional skill of the investigator
Other Titles: Комунікативна компетенція як складова професійного підготовки слідчого
Authors: Shinkarenko, I.
Pakulova, T.
Шинкаренко, І.О.
Пакулова, Т.В.
Keywords: комунікативна компетентність
агресивне середовище
комунікативні уміння
малолітні (неповнолітні)
соціальна перцепція
тренінг
communicative competence
aggressive environment
communicative skills
minors (underage people)
social perception
training
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Shinkarenko I. Communicative competence as a component of the professional skill of the investigator / I. Shinkarenko, T. Pakulova // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 297-302
Abstract: Об’єктивний аналіз діяльності працівників органів досудового розслідування дозволяє описати класи ситуацій професійного спілкування які, потребують від них відповідної професійною комунікативної компетентності. У статті пропонується аналіз «ланцюга» діяльності працівника Національної поліції на прикладі діяльності слідчого з точки зору професійних комунікативних якостей, необхідних для фахового виконання його професійної діяльності. Виокремлено основні складники зазначених компетентностей та розглянуто специфіку комунікативних навичок працівників органів досудового розслідування з урахуванням вимог сучасності. Значну увагу приділено умінню свідомо керувати вербальними і невербальними проявами емоцій, вести конструктивний діалог як з правопорушниками, так і з неповнолітніми (малолітніми) та іншими категоріями громадян. Звертається увага на вдосконалення комунікативної компетентності працівників Національної поліції шляхом проведення соціально-психологічного тренінгу, що в свою чергу сприяє формуванню професійної майстерності фахівців. Спілкування з правопорушником часто є маніпулятивним; суб'єкт – це об'єкт, де злочинець намагається діяти як активний суб'єкт, керуючи ситуацією. Навик слідчого часто своєчасно виявляти поведінку гри, зустрічну гру та ефективно взаємодіяти. У цьому складному процесі спілкування важливими професійними комунікативними якостями є: контроль за станом, який впливає на сприйняття ситуації та взаємодію з правопорушником; чутливість до особистості злочинця; здатність створити відповідні умови, за яких можна проводити подальшу роботу відповідно до умов особистості. Виокремлено основні складники зазначених компетентностей та розглянуто специфіку комунікативних навичок працівників органів досудового розслідування з урахуванням вимог сучасності. Значну увагу приділено умінню свідомо керувати вербальними і невербальними проявами емоцій, вести конструктивний діалог як з правопорушниками, так і з неповнолітніми (малолітніми) та іншими категоріями громадян. Звертається увага на вдосконалення комунікативної компетентності працівників Національної поліції шляхом проведення соціально-психологічного тренінгу, що в свою чергу сприяє формуванню професійної майстерності фахівців. До активних засобів навчання, які забезпечують досвід професійних ситуацій спілкування, віднесено: тренінг чутливості, навчання партнерської комунікації, навчання ефективному співробітництву в групі, тренування взаємодії в агресивному середовищі. Доведено, що за допомогою системи тренінгів та квестів можна досягти цілеспрямованого формування професійної комунікативної компетентності за короткий проміжок часу, а отже, підвищити професійну майстерність.
Description: The objective analysis of the activities of pre-trial investigation officers allows us to describe the classes of professional communication situations that require them to have appropriate professional communicative competence. In the article, we offer the analysis of the «chain» of activities of the National Police employee on the example of the investigator's activity in terms of professional communicative qualities necessary for the professional performance of his professional activity. The main components of these competencies were identified and the specific communication skills of the staff of pre-trial investigation bodies were considered, taking into account the requirements of the present. Much attention is paid to the ability to consciously manage verbal and non-verbal expressions of emotions, to conduct constructive dialogue with both offenders, and with minors (underage people) and other categories of citizens. The article considers the essence of the content of professional communication of investigators, its components, distinguishes specific characteristics of professional communication in the activities of the employees of pretrial investigation bodies. Attention is focused on improving the communicative competence of National Police officers by conducting social and psychological training, which in its turn contributes to the professional skills of the specialists.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3958
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
НАУКОВІ СТАТТІ
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Пакулова Т.В.
Шинкаренко І.О.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36.pdf414,58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.