Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3948
Title: Communicative strategies for the development of the educational space in the context of becoming an information society
Other Titles: Комунікативні стратегії розвитку простору освіти в умовах становлення інформаційного суспільства
Authors: Marchenko, O.
Марченко, О.В.
Keywords: освіта
стратегія
глобалізація
комунікація
інформаційне суспільство
education
strategy
globalization
communication
information society
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Marchenko O. Communicative strategies for the development of the educational space in the context of becoming an information society / O. Marchenko // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 282-286
Abstract: Глобалізація комунікації, що набирає обертів із зростанням можливостей Інтернету, радикально змінює внутрішню структуру і зміст освітнього простору, спонукає до пошуку нових комунікативних стратегій. Під впливом новітніх досягнень у галузі інформаційно-комунікативних технологій глобалізується й освітній простір. Відкритість освітніх систем, збільшення потоків інформації, інтенсифікація обміну студентами, викладачами, інноваційним досвідом між різними у змістовому та структурно-організаційному плані педагогічними системами забезпечили можливість оновлення цих систем. Адже у взаємодії якісно відмінного формується уявлення про специфіку системи, її актуальність, локалізованість у просторі. Усе це стає інструментом для конституювання нового глобального освітнього простору. Зазначено, що в інформаційному суспільстві, де аудіовізуальна інформація і комунікація набувають все більшого поширення, змінюється характер культури, усталені норми співжиття людей, їх світоглядні орієнтири. У такому суспільстві формується новий освітній простір, розвиток якого безпосередньо залежить від того, в якій мірі країна, соціальна група або окремий індивід мають доступ до новітньої інформаційно-комунікативної системи. Серцевиною такого освітнього простору стає вже не просто людина, а “людина мережі”. У будь-якій країні доступність інформації відносна і залежить від політичного устрою. Саме з проблемою доступності інформації пов’язаний характер освітнього простору, його змістова наповнюваність. Якщо для держави пріоритетом є підвищення освітнього рівня нації, то на відповідному рівні відбувається й інформаційне та технологічне забезпечення освіти. Взаємодія у глобальному вимірі інформаційного суспільства об’єднує різні локальні освітні середовища та забезпечує використання здобутків інноваційних освітніх проектів однієї країни в освітньому просторі інших територіальних структур. Це створює подібні освітні ситуації на теренах різних країн, що, в свою чергу, сприяє результативності освіти як інтегрального явища.
Description: The globalization of communication, which is gaining momentum with the growth of the Internet, radically changes the internal structure and content of the educational space, prompts the search for new communication strategies. The educational space is globalizing under the influence of the latest advances in information and communication technologies. Accessibility of educational systems, increase of information flows, intensification of exchange of students, teachers, innovative experience between pedagogical systems in terms of content and structured plan provided the possibility of updating these systems. After all, in the interaction of qualitatively different is formed an idea of the specifics of the system, its relevance, localization in space. All this becomes a tool for the constitution of a new global educational space
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3948
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf385,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.