Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3929
Title: Legal status of transnational corporations in private international law
Other Titles: Правовий статус транснаціональних корпорацій в міжнародному приватному праві
Authors: Rezvorovych, K.
Резворович, К.Р.
Keywords: транснаціональна корпорація
ТНК
транснаціональна група
багатонаціональна корпорація
мультинаціональна корпорація
права і обов'язки транснаціональних корпорацій
статус транснаціональних корпорацій
міжнародне приватне право
transnational corporation
TNC
transnational group
multinational corporation
rights and obligations of transnational corporations
status of transnational corporations
private international law
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Rezvorovych K. Legal status of transnational corporations in private international law / K. Rezvorovych // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 157-163
Abstract: Ключовою тенденцією сучасних міжнародних відносин є глобалізація світового господарства, лібералізація торгівлі і, як наслідок, інтернаціоналізація капіталу та розвиток міжнародного підприємництва, чому активно сприяє науково-технічний прогрес і новітні технології. Стаття присвячена проблематиці правового статусу транснаціональних корпорацій у міжнародному приватному праві. Зокрема, з урахуванням сучасної доктрини, національного законодавства і міжнародних документів. В статті досліджується поняття транснаціональної корпорації з урахуванням її якісних і кількісних характеристик. Аналізуються положення документів ООН – Проект Кодексу поведінки транснаціональних корпорацій 1983 року і Проект норм, що стосуються обов'язків транснаціональних корпорацій та інших підприємств в області прав людини 2003 р.; СНД – Конвенція про транснаціональні корпорації 1998 року, а також акти Європейського Союзу. Розкрито особливості правового регулювання статусу транснаціональних корпорацій, зокрема права, обов'язки, відповідальність, порядку створення і припинення діяльності. Специфіка правового статусу ТНК зумовлена тим, що правове регулювання їхньої діяльності здійснюється на основі норм національного законодавства кількох держав (держави реєстрації, держави розташування), двосторонніх угод, багатосторонніх договорів та міжнародних рекомендаційних актів. На сьогодні, на міжнародному рівні не вдалося прийняти юридично обов’язковий акт, в якому наводяться вичерпні ознаки ТНК, їхні права та обов’язки. У зв’язку з цим, кваліфікація утворення як ТНК залишається складним теоретичним і практичним завданням. Відсутність такого акта пояснюється неспроможністю держав віднайти компромісний підхід щодо ключових положень, що стосуються їхнього правового статусу. Це слід розглядати як негативне явище, оскільки підходи держав щодо статусу ТНК можуть бути суттєво відмінними і створювати бар’єри для руху іноземного інвестування В умовах відсутності єдності регулювання статусу транснаціональних корпорацій в законодавстві держави наголошується на необхідності прийняття універсального міжнародного договору.
Description: The research paper deals with the problems of the legal status of transnational corporations in private international law. In particular, taking into account modern doctrine, national legislation and international documents, the research paper explores the concept of a transnational corporation with regard to its qualitative and quantitative characteristics. The provisions of the UN documents are analyzed – the Draft Code of Conduct for Transnational Corporations, 1983, and Draft Standards on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, 2003; CIS – 1998 Convention on Transnational Corporations, and the European Union Acts. The features of legal regulation of the status of transnational corporations, in particular the rights, obligations, responsibilities, procedures for establishment and termination are covered. In the absence of unity of regulation of the status of transnational corporations, state legislation emphasizes the need for adopting a universal international treaty.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3929
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Резворович К.Р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf394,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.