Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3925
Title: European integration directions to improve the system of providing administrative services
Other Titles: Євроінтеграційні напрями удосконалення системи надання адміністративних послуг
Authors: Timchenko, L.
Тимченко, Л.М.
Keywords: публічні, адміністративні, муніципальні та державні послуги
державне управління
органи державної влади
органи місцевого самоврядування
public, administrative, municipal, public services
public administration
public authorities
local self-government
Issue Date: 2019
Publisher: ДДУВС
Citation: Timchenko L. European integration directions to improve the system of providing administrative services / L.Timchenko // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1 (102). – P. 127-133
Abstract: Стаття присвячено аналізу законодавства Європейського Союзу щодо забезпечення якісних, доступних, професійних послуг органів влади населенню цих країн. Автор зазначає, що сектор послуг є настільки важливим в Європейському Союзі, що їх належне забезпечення регулюється первинним і вторинним законодавством, зокрема статями Договору про заснування Європейського Союзу та Договору про функціонування Європейського Союзу, окремого Протоколу до нього, а також кількома Директивами, прецедентним правом, Хартією засадничих прав Європейського Союзу. Значну роль у регулюванні сфери послуг відіграв Суд ЄС, який кілька разів виносив рішення по послугах загальноекономічного інтересу. Рішення Суду ЄС забезпечують основу для визначення загальноекономічного інтересу на національному рівні. Однак кожне рішення досягається на індивідуальній основі, з урахуванням умов і національних особливостей держав-членів. Автор звертає увагу, що 6 вересня 2001 р. Європейський Парламент схвалив резолюцію про затвердження Європейського кодексу належної адміністративної поведінки. Зазначений документ, ухвалений з певними змінами на основі проекту Омбудсмана ЄС, хоча і не є формально обов'язковим, проте користується значною повагою і авторитетом. Він справив значний вплив на законодавство і практику публічної служби в країнах ЄС, а також став основою прийняття етичних кодексів поведінки службовців окремих інституцій Союзу. Основні принципи надання адміністративних послуг у країнах ЄС лягли у основу законодавчого каркасу взаємодії органів місцевої влади та населення й забезпечили вектори відносин у сфері надання таких послуг, які мають специфічні правові форми діяльності місцевої влади. Автор робить висновок, що у значній кількості країн ЄС та у Великій Британії адміністративні послуги надаються в основному органами місцевого самоврядування. У той же час ключовим механізмом стимулювання підвищення якості надання адміністративних послуг населенню виступає диверсифікована система незалежної оцінки якості таких послуг, що необхідно впровадити й в Україні.
Description: The article deals with the analysis of European Union legislation on the provision of quality, accessible, professional services of the authorities to the population of these countries. The author notes that the services sector is so important in the European Union that its proper provision is governed by primary and secondary legislation, in particular the articles of the Treaty establishing the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, a separate Protocol thereto, as well as several Directives, precedent, Charter of Fundamental Rights of the European Union. The Court of Justice has played a significant role in regulating the services sector, which has ruled on services of general economic interest several times. The decisions of the Court of Justice provide the basis for determining national economic interest at national level. However, each decision is reached on an individual basis, taking into account the conditions and national characteristics of the Member States. The author notes that on 6 September 2001 the European Parliament approved a resolution approving the European Code of Good Administrative Behavior. This document, approved with some modifications on the basis of the EU Ombudsman's draft, although not formally binding, is highly respected and respected. It has had a significant impact on the law and practice of public service in EU countries and has become the basis for the adoption of codes of conduct for officials of individual Union institutions. The basic principles for the provision of administrative services in EU countries formed the basis of the legislative framework for the interaction between local authorities and the population and provided vectors of relations in the area of providing such services that have specific legal forms of local government activity. The author concludes that in a large number of EU countries and in the UK, administrative services are mainly provided by local governments. At the same time, a diversified system of independent evaluation of the quality of such services, which should be implemented in Ukraine, is a key mechanism for stimulating the improvement of the quality of administrative services.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3925
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2019. - Special Issue № 1
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Тимченко Л.М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf364,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.