Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/356
Title: Адміністративне процесуальне право
Other Titles: Administrative and Procedure Law
Authors: Голобородько, Д.В.
Кононець, В.П.
Кравченко, І.С.
Легеза, Є.О.
Логвиненко, Б.О.
Миронюк, Р.В.
Мінка, Т.П.
Репан, М.І.
Holoborodko, D.V.
Kononets, V.P.
Kravchenko, І.S.
Leheza, E.O.
Lohvynenko, B.О.
Myroniuk, R.V.
Minka, T.P.
Repan, M.I.
Keywords: адміністративно-процесуальні норми
адміністративні суди
адміністративне судочинство
адміністративно-деліктне провадження
адміністративні процедури
звернення громадян
дисциплінарні процедури
реєстраційно-дозвільні процедури
виконавче провадження
Administrative and Procedure Norms
Administrative Courts
court organization
administrative and tort implementation
administrative procedures
public appeals
disciplinary procedures
registration and licensing procedures
enforcement proceedings
Issue Date: 2017
Publisher: ДДУВС
Citation: Адміністративне процесуальне право: навч. посіб. / кол. авт. ; ред. Т.П. Мінка. – Дніпро: ДДУВС, 2017. – 320 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлено на основі вивчення проблематики адміністративно-процесуальної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації прав і свобод громадян у сфері публічних відносин, а також незначної практики адміністративних судів щодо розгляду та вирішення публічно-правових спорів. Його положення базуються на нормах Конституції України, законодавства про судоустрій та інших законах, які регулюють публічні відносини. В посібнику розкривається зміст Загальної та Особливої та Спеціальної частини адміністративного процесуального права України як нової галузі правової системи держави. Авторським колективом зроблено спробу відходження від усталеного поняття адміністративного процесу, як діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації своїх контрольно-наглядових повноважень за окремо взятою сферою суспільних відносин, а сконцентровано увагу на новітньому розумінні адміністративного процесуального права, основне призначення якого урегулювати суспільні відносини, які виникають з приводу процесуального забезпечення реалізації прав і свобод громадян засобом їх звернення до суб’єктів владним повноважень за отриманням передбачених законодавством публічних послуг (сервісно-обслуговуюча складова), оцінити законність рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які вони приймають надаючи публічні послуги та реалізуючи свої владні повноваження. Розраховано на курсантів, студентів юридичних вузів, аспірантів, викладачів, науковців, працівників судових і правоохоронних органів та органів владних повноважень.
The given study guide is developed on the basis of the problem study of administrative and procedure activities of the public authorities and municipal government as to the civil rights and freedoms implementation in the sphere of public relations. It concerns as well the limited practice of the administrative courts regarding public legal disputes consideration and settlement. The statements of the given book are based on the norms of the Constitution of Ukraine, court legislation and other laws regulating public relations. The book addresses the General and Special Parts of Administrative and Procedure Law of Ukraine as a new branch of the state legal system. The team of the authors has made an attempt to withdraw from the established notion of the administrative process as operations of the executive authorities dealing with the implementation of their control and supervision powers for the certain sphere of public relations. Conversely, the attention is focused on the contemporary interpretation of Administrative and Procedure Law which primary function is regulation of public relations assuming the procedural provision of civil rights and freedoms implementation by means of their addressing to the power entities for receiving the services provided by the legislation (service oriented component); legitimacy estimation of the decisions, activity or inactivity of the power entities when rendering the public services and implementing their powers. This study guide is intended for cadets, students of law schools, post-graduate students, lecturers, scientists, specialists of judicial authorities, law enforcement bodies and power entities.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/356
Appears in Collections:Голобородько Д.В.
Кононець В.П.
Кравченко І.С.
Логвиненко Б.О.
Миронюк Р.В.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники
Репан М.І.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО _РЕДАК 10_2016_.pdf1,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.