Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2611
Title: Криміналістична характеристика слідової картини у справах про незаконне заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю
Other Titles: Forensic description of trace pattern of misappropriation of firearms made by serviceman.
Authors: Коцюба, С.А.
Kotsyuba, S.A.
Citation: Коцюба С.А. Криміналістична характеристика слідової картини у справах про незаконне заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю / С.А.Коцюба // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1 (90). – С. 178-182
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Keywords: вогнепальна зброя
криміналістична характеристика
незаконне заволодіння
слідова картина
firearms
forensic characterization
illegal movement
trace pattern
Abstract: У статті досліджується слідова картина у кримінальних провадженнях щодо незаконного заволодіння військовослужбовцями вогнепальною зброєю. Автором зазначається, що під час досудового розслідування слідчого цікавить не термінологічне значення досліджуваних об’єктів, а їх змістове наповнення, котре повинно мати сукупність слідів (матеріальних та ідеальних), що були залишення під час вчинення злочину, тому на погляд автора у науковій дискусії більш прийнятним є термін слідова картина а не слідова обстановка. Знання слідової картини як елементу криміналістичної характеристики незаконного заволодіння вогнепальною зброєю має істотне значення під час розслідування цих злочинів, оскільки дозволяє слідчому заповнювати пробіли малоінформативної слідової картини на початковому етапі розслідування. Слідова картина відіграє важливу роль і набуває особливого значення, коли між нею і іншими елементами криміналістичної характеристики виявляються кореляційні зв’язки, які дозволяють прогнозувати наявність невідомих елементів при наявності низки відомих.
The author notes that during a pretrial investigation the investigator is not interested in the terminological value of the studied objects and their substantive content, which must be a set of traces (material and ideal), leaving during the Commission of a crime, so in the eyes of the author in scientific discussion more acceptable is the term trace pattern and not the trace setting. Trace the picture of the illegal movement of firearms is characterized by ideal and material traces of the crime. The source of perfect trails is the relevant categories of witnesses, victims, accused persons (suspects). The material traces the movement of firearms can be categorized in the following groups. Knowledge of the trace of the painting as an element of criminalistic characteristics of illegal movement of firearms is essential during the investigation of these crimes, as dazole investigation to fill in the gaps malopodatliva trace pattern at the initial stage of the investigation. Trace pattern plays an important role and is of particular importance when between it and other elements of criminalistic characteristics of the detected correlation that allows to predict the existence of unknown elements in the presence of a number of known.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2611
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - № 1
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36.pdf461,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.