Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10285
Title: Reforms undertaken: significant rethinking of the definition of civil procedure law
Other Titles: Впроваджені реформи: суттєве переосмислення визначення процедур цивільного процесуального законодавства
Authors: Rezvorovych, K.
Lukomska, A.
Резворович, К.
Лукомська, А.
Citation: Rezvorovych K. Reforms undertaken: significant rethinking of the definition of civil procedure law / K. Rezvorovych, A. Lukomska // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : Scientific Journal. - 2021. - Special Issue № 1 (113). – Р. 106-111
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: reforms
civil procedural law
courts and judges
corruption
civil law relations
methods of civil procedural law
justice
judiciary
fairness
subject and science of civil procedure
реформи
цивільне процесуальне право
суди та судді
корупція
цивільно-правові відносини
методи цивільного процесуального права
правосуддя
судочинство
справедливість
предмет та наука цивільного процесу
Abstract: The article considers the issue of significant rethinking of the definition of civil procedural law. Signs of failure of judicial reforms are characterized. Problems of administration of justice in civil proceedings of Ukraine are investigated. The concept of justice is defined. A description was made, as well as the current state of the courts of Ukraine, their corruption and noted the international experience on this issue. In addition, we raised the issue of civil law as a science: the concept, subject, legal relations and so on. The study identified the fact that the method of this science is absent. Based on the above, it was concluded that the domestic Ukrainian definition of civil procedural law, its tasks and method needs significant changes and clarifications.
Description: Стаття присвячена питанню, яке пов’язано з еволюцією цивільного процесуального законодавства, а саме істотного переосмислення питання визначення цивільного процесуального права. У статті нами, насамперед, було здійснено аналіз та подальше співвідношення понять «правосуддя» та «судочинство», де ми зробили висновок про те, що дані поняття тлумачаться по-різному та у своєму змісті містять далеко й не одне й те ж саме значення. Підтвердженням того, що правосуддя та судочинство зовсім не є тотожними поняттями свідчить й низка загальнонаукових джерел та відповідних правил логіки, які судочинство тлумачиться як провадження у встановленому законом порядку відповідних справ, а правосуддя – як одна із форм діяльності держави Після цього ми звернулися до тлумачного словника для визначення поняття цивільного процесуального правила та одразу виокремили, що даний підхід щодо визначення цього поняття в Україні є загально визначеним, все ж таки він зумовлює виникнення низки суттєвих питань, які надалі розкрили у змісті нашого наукового дослідження. Охарактеризовано ознаки провальності судових реформ, адже без перезапуску судової системи всі інші фундаментальні реформи будуть просто заблоковані. Без чесних судів українці не зможуть відчувати себе в безпеці у власній країні, а влада не зможе повернути довіру інвесторів. Без гарантій законності неможливий розвиток малого і середнього бізнесу, не буде зростання рівня життя і розширення середнього класу. Окрім цього у науковому дослідженні досліджено проблеми здійснення правосуддя в цивільному судочинстві України. Визначається поняття правосуддя, де нами було зауважено, що суд, при здійсненні судочинства тільки сприяє здійсненню правосуддя, а обов’язок його забезпечення взяла на себе держава і, насамперед, за допомогою системи органів відповідної влади. А тому ми зробили висновок по те, що предметом процесуального права є цивільне судочинство, процес, іншими словами – врегульована цивільним процесуальним правом діяльність судів , осіб, що безпосередньо приймають участь у справі (експертів, свідків, перекладачів) та інших учасників процесу, а також органів судового виконання. Було проведено характеристику, а також сучасний стан судів України, їх корумпованість та зазначено міжнародний досвід з-приводу даної проблеми. Беручи до уваги те, що Україна стала не тільки буржуазною, а й кланово-олігархічною державою, досить актуальним виступає наступне питання: а чи не стануть внаслідок цього й українські суди такими ж «сліпими, тонкими знаряддям нещасного придушення експлуатованих, які просто обстоюють інтереси грошового мішка» та чи існують у цій державі відповідні механізми запобігання даній проблемі? Окрім цього нами було порушено питання щодо визначення цивільного права як науки: поняття, предмет, правові відносини тощо. У дослідженні визначили той факт, що метод даної науки взагалі відсутній. Адже досить великі сумніви й викликає і те, що, начебто, усі проблеми цивільно-правового законодавства можна розв’язали спираючись тільки на один метод. Виходячи з цього, виникає наступне питання: а чи не логічніше було б спочатку визначити не «метод права», а «методи правового регулювання», а потім виходити із того, що дані методи утворюють відповідну систему, характеристика якої залишається ще не розкритою, а тому й потребує відповідних наукових зусиль? На основі вищевикладеного зробили висновок про те, що вітчизняне українське визначення цивільного процесуального права, його завдань та методу потребує суттєвих змін та уточнень.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10285
Appears in Collections:Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2021. - Special Issue № 1 (113)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Резворович К.Р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf930,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.