Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6574
Title: Сравнительно-правовая характеристика некоторых налоговых преступлений в Республике Казахстан и Украине
Other Titles: Порівняльно-правова характеристика деяких податкових злочинів у Республіці Казахстан та Україні
Comparative legal characteristics of some tax crimes in the Republic of Kazakhstan and Ukraine
Authors: Санакоев, Д.Б.
Сеитов, Б.Т.
Санакоєв, Д.
Сеїтов, Б.
Sanakoiev, D.B.
Seitov, B.T.
Keywords: податок
ухилення від сплати податків
податкова система
несплата
розрахунковий показник
tax
tax system
non-payment
calculated indicator
tax evasion
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Citation: Санакоев Д.Б., Сеитов Б.Т. Сравнительно-правовая характеристика некоторых налоговых преступлений в Республике Казахстан и Украине / Д.Б.Санакоев, Б.Т. Сеитов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110). – С. 209-215
Series/Report no.: DOI 10.31733/2078-3566-2021-1-209-215;
Abstract: У роботі проведено порівняльно-правовий аналіз ряду податкових злочинів за кримінальним законодавством Республіки Казахстан та України. Автори зазначають, що на відміну від загальнокримінальної злочинності, особливістю податкових злочинів є їх висока латентність, розширення засобів їх здійснення, що збільшує суспільну небезпеку і ефективність протидії їм, впливає на стан економічної безпеки, зменшуючи економічні можливості суспільства через ненадходжень до бюджету коштів на державні потреби. Вивчення системних зв’язків податкових злочинів залишається актуальною сферою наукових досліджень, оскільки саме їх розуміння як складової економічної злочинності відкриває дієві шляхи забезпечення економічної безпеки. До сфери компаративної розвідки увійшли положення статті 212 Кримінального кодексу України та статей 244, 245 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. Зокрема, акцентовано увагу на положеннях диспозиції ст. 212 КК України, а також зосереджено увагу на санкціях цієї статті з урахуванням системних змін податкового законодавства. Досліджено особливості притягнення особи до кримінальної відповідальності та звільнення від неї за умов укладення компромісу. Автори дійшли висновку про те, що сьогодні не можна говорити про наявність якогось єдиного підходу до питання складу протиправних дій у сфері оподаткування, що вимагали б притягнення винного до кримінальної відповідальності. Автори вважають, що з метою захисту економіки і забезпечення економічної безпеки держав в частині достатнього поповнення бюджету за рахунок податкових надходжень необхідна подальша модернізація кримінального закону і пропонують авторську редакцію статей 244, 245 Кримінального кодексу Республіки Казахстан.
Description: In this paper, the author’s conducted a comparative legal analysis of a number of tax crimes under the criminal legislation of Kazakhstan and Ukraine. The authors note that in contrast to general crime, the feature of tax crimes is their high latency, expanding the means of their implementation, which increases public danger and the effectiveness of combating them, affects the state of economic security, reducing economic opportunities due to lack of public funds. . The study of the systemic links between tax crimes remains a relevant area of research, as it is their understanding as a component of economic crime that opens up effective ways to ensure economic security. In contrast to general criminal crimes, the features of tax crimes are their high latency, the variety of ways to commit them, which increases the public danger and the effectiveness of countering them, affects the state of economic security, reducing the economic opportunities of society due to the non-receipt of funds for state needs in the budget. The study of the systemic links of tax crimes remains an urgent area of scientific research, since it is their understanding as a component of economic crime that opens up effective ways to ensure economic security. The peculiarities of bringing a person to criminal responsibility and release from it under the conditions of compromise have been studied. The authors came to the conclusion that today it is impossible to talk about the existence of a single approach to the issue of illegal actions in the field of taxation, which would require bringing the perpetrator to justice. The author’s believes that to protect the economy and ensure economic security of the States adequate replenishment of the budget at the expense of tax revenues further modernization of the criminal law and offers the author's articles 244, 245 of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan.
URI: http://er.dduvs.in.ua/jspui/handle/123456789/6574
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - № 1 (110)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Санакоєв Д.Б.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf336,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.