Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5206
Title: Принципи регуляторної політики розвитку національної економіки
Authors: Разумова, Г.В.
Keywords: принципи
регуляторна політика
теорії регулювання
теорії розвитку
національна економіка
principles
theories of regulation
theories of development
national economy
regulatory policy
Issue Date: 2019
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Citation: Разумова Г.В. Принципи регуляторної політики розвитку національної економіки / Г.В.Разумова // Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 17. - С. 23-30
Abstract: Запропоновано підхід до формування переліку принципів регуляторної політики розвитку на ціональної економіки, який побудовано на основі взаємодії та взаємного врахування принципів теорій розвитку та теорій регулювання з їх розподілом на загальнотеоретичні та орієнтаційні принципи розвитку, що дає змогу встановити підпорядкованість одних принципів іншим та відповідність процесу розвитку орієнтаційним (цільовим, функціональним або забезпечуючим) принципам регуляторної політики. Сформовано перелік базових принципів регуляторної полі тики розвитку національної економіки, який представлено сукупністю законодавчо встановле них принципів регуляторної політики та принципів дієвості, динамічності та узгодженості, а та кож результативності змін. Дотримання у регуляторній політиці розвитку національної економ іки таких принципів дає змогу забезпечити належну віддачу від впровадження регуляторної політики та злагодженість дій щодо покращення розвитку в різних сферах економіки та зміни регуляторної політики, які сприятимуть прискоренню їх розвитку
Description: Study of the principles that have been reflected in theories and approaches, as well as based on the list of basic principles of regulatory policy of the development of national economy will improve the process of formation of regulatory policy and increase the effectiveness of its implementation. The purpose of the article is to form a list of principles of regulatory policy of the development of national economy based on interaction and mutual consideration of the basic principles of the development and regulation theory. The principles of national economy development are systematized, which shows the dependence of some principles on others; the principles of development regulation as the basis of regulatory policy are also systematized. The correlation between regulation and development principles is established. The relationship between regulation and development principles is considered. The approach to the list of principles of regulatory policy of national economy development is proposed, which is based on interaction and mutual consideration of the principles of development theories and regulation theories divided into general theoretical and orientation principles of development. It allows establishing the dependence of some principles on others and conforming to the orientation development process (target, functional or supportive) principles of regulatory policy. A list of basic principles of regulatory policy of the development of national economy is provided; the whole of legislatively established principles of regulatory policy and principles of effectiveness, dynamism (the need for constant changes in accordance with changing needs) and consistency, as well as the effectiveness of changes are presented. Compliance with the regulatory policy of the development of national economy allows ensuring appropriate return on the implementation of regulatory policy and coherence of actions to improve development in various spheres of economy and changes of regulatory policy to enhance their development.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5206
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Разумова Г. В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf708,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.