Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5124
Title: Особливості юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства
Authors: Кир’янова, В.О.
Матвієнко, Є.І.
Ярошенко, А.С.
Keywords: юридична відповідальність
екологічне право
законодавство
навколишнє середовище
санкції
екологічна криза
охорона навколишнього природного середовища
legal liability
environmental law
legislation
environment
sanctions
environmental crisis
environmental protection
Issue Date: 2020
Publisher: Запорізький національний університет
Citation: Кир’янова В. О. Особливості юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства / В. О. Кир’янова, Є. І. Матвієнко, А. С. Ярошенко // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 1. - С. 131–134.
Abstract: Доспіджемо особливості юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства України, його центральних елементів (об'єкт і предмет). Відповідальність за порушення екопопчного законодавства є дуже важливим складником для забезпечення раціо¬нального природокористування, охорони природних об'єктів та їх відновлення після негативних наслідків. Юридична відповідальність має на меті попередження та припинення екологічних правопорушень і покарання винних. Критерії класифікації екопогмних право¬порушень (за видами юридичної відповідальності та пов'язаними з ними санкціями, за предметом складу та за об'єктом правопору¬шення). Основні функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення (превенгивно-інформаційна, виховна, компенсаційна та каральна функції). Види покарання, передбачені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища^, іншими природоохоронними та природоресурсними законами. Розгляд питань щодо компенсації, яка нині с досить чітко встановленою теоретично (вартісні, розрахункові, регуляторні, податкові), але на практиці с не повністю зрозумілими. До порушників екопопчного законодавства застосовуються адміністративні, дисциплінарні, кримінальні та цивільно-правові стягнення. Застосування цих заходів не звільняє порушників екологічного законодавства від відшкоду¬вання збитків після природних катастроф, наслідком яких було забруднення навколишнього середовища та погіршення якості природних ресурсів. Природні ресурси та вироблені з них продукти, які були незаконно видобуті, підлягають вільному вилученню та конфіскації. Посадові особи та спеціалісти, які порушили вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, за рішенням відповідних органів можуть бути позбавлені премії повністю або частково.
Description: The peculiarities ol legal responsibility for violation of environmental legislation ol Ukraine, lis central elements, such as the object and the subject, are investigated. Responsibility 'or violations of environmental legislation is a very important component to ensure the rational use ol nature, the protection ol natural objects and their restoration after negative consequences. Legal liability is aimed at preventing and ending environmental olfenses and punishing those responsible. Criteria lor the classification of environmental offenses (by types of legal liability and related sanctions, by subject matter and by object). The main functions of legal responsibility for environmental offenses {preventive-informational, educational, compensatory and punitive functions). Types of punishment provided by the Law of Ukraine "On Environmental Protection', other environmental and environmental laws. The most common types of liability for violations of environmental legislation. Consideration of compensation Issues, which are currently fairly clear in theory (cost settlement, regulatory, tax), but are in practice not fully understood. Applying administrative, disciplinary, criminal and civil penalties to environmental law offenders. The application of these measures does not exempt violators of the environmental legislation from compensation for damage caused by natural disasters resulting in environmental pollution and deterioration of the quality of natural resources. Natural resources and products produced therefrom that have been illegally mined are subject to free removal and confiscation. Officials and specialists who have violated the requirements for environmental protection and use of natural resources, environmental protection, at the discretion of the relevant authorities may be deprived of the premiums in whole or in part.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5124
Appears in Collections:Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Ярошенко А.С.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5я.pdf991,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.